آرشیف

2014-11-21

زمان الدین حبیبی

پیام تبریکی !
سلام به همه ملت افغانستان وخصـوصـامردم نجیب غور !
موفقیت بزرگ دانشجویان عزیزی را که از طریق کانکور سال 1391 به تحصیلات عالی ونیمه عالی با کسب عالیترین نمرات راه یافتند اولا به خودشان وثانیا به والدین ، دوستان ، خویشان وهمه مردم عزیز افغانستان وعلی الخصوص مردم نجیب غور مبارک باد میگویم .
مردم نجیب ولایت غور موفقیت وکامیابی فرزندان فرزانه تان را که در نتیجه زحمات وتلاش های شبانه روزی خود حاصل نمودند برای هر فرد تان قابل افتخارمیباشد ، امید وارم که تمام لحظات ودقایق زندگی فرزندان نجیب غور پر از خوشی ، سعادت وپیروزی باشد .
از پرودگار عالم استدعای کامیابی های بیشتری را برای ایشان خواهانم ، تا باشد که روزی این رنج ، درد وماتم ملت ما و این فضای تنگ وتاریک واین آتش جهل وبی کفایتی از بین ملت وخاک برداشته شود وبه امید همان روزی باشیم که یک زمان در تاریخ جهان اجداد ما (سلطان شهاب الدین غوری ، غیاث الدین غوری ، علاوالدین حسین غوری وسلطان راضیه غوری) جاه وجلال داشتند .
ازینکه درین متن نامی از ابر مردان غور در صفحه جهان آوردم شاید برای بعضی افراد شگفت آور باشد وبگویند که تاریخ تیر شده وبه حال چه دارید؟ حقیقتا زمانیکه نام از تاریخ غور ونام وننگ سلاطین غور میبریم خون ننگ وغیرت وغرور ابر زیستی در رگ رگ ما جاری وبجوش میاید ، همان مردان تاریخ که نشان غیرت وعزت را در جهان به نمونه گذاشتند درین خاک تولد شدند وزیستند با وجود اینکه بزرگترین قدرت ونیروی جهان در دست شان بود ولی بازهم هیچ تبعیض منطقوی ، زبانی وقومی نداشتند ، اما متاسفانه امروز همان سرزمین سروری وپهناور د ر یک وضعیت بحرانی وحالت رکود قرار دارد ، مردم غور تا کنون نه تنها از لحاظ تحصیلی وتعلیمی بی بهره بودند ، بلکه در عرصه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی وعلمی در پایین ترین سطح قرار دارند علت این وضعیت نا به سامان در این نیست که در غور افراد توانا وبا استعداد ، شجاع ودلیر موجود نباشد ، بلکه توانا ترین ، با استعداد ترین وبا همت ترین کسانی وجود دارند که میتوانند یک سمبول ونمونه برای مردم وجهان باشند ، اما بد بختانه از دست مردم جنگ سالار ، قوم گرا ، اشراف زاده و مستان زر وسیم در داخل غور و در بیرون از دست ظلم وبی عدالتی مقامات دولتی هیچ نوع حقوق وسهیمه ای به مردم در نظر گرفته نشده ، گویا عدالت اجتماعی ، حقوق مساوی وانکشاف متوازن در این باره معنی دیگر را افاده میکند .
ماده ششم قانون اساسی افغانستان چنین صراحت دارد که : "دولت به ایجاد یک جامع مرفه ومترقی بر اساس عدالت اجتماعی ، حفظ کرامت انسانی ، حمایت حقوق بشر ، تحقق دموکراسی،تامین وحدت ملی ، برابری بین همه اقوام وقبایل وانکشاف متوازن در همه مناطق کشور مکلف میباشد".
اما همه میبینیم که دولت وابر مردان حاکم به زبان فزیک (این متن را به آیینه میبینند) ، حق مردم غریب ودور افتاده هر روز پا مال وتلف میشود .
نماینده گان مردم که تمثیل کننده گان اراده ملت میباشند آنها را خوب میشناسیم که کفایت واهلیت شان تا حد والاست که مفهوم راه سرخ وسبز را هم نمیفهمند ! چه جای طمع ازینکه به حقوق ، نماینده گی ومسؤلیت در قبال مردم چیزی را بدانند – چیزی را که گفتم فقط یک مقدمه بود اما به متن کار کرده گی مسؤلین ونماینده گان مردم کسی حق نوشتن را ندارد …؟
ودر آخر بار دیگر نیز این کامیابی را برای دانشجویان عزیز غور وسایر ملت خود تبریک میگویم واز بارگاه خداوند حی وسبحان موفقیت های بیشتری را برایشان استدعا مینمایم .

زمان الدین "حبیبی غوری" محصل سال دوم دانشکده حقوق وعلوم سیاس