آرشیف

2014-12-15

نثار احمد حبیبی غوری

پیام تبریکی و پیشنهادات به وزیر اطلاعات و فرهنگ

  
جلالتمآب محترم دوکتور مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور
 
با تقدیم احترامات فایقه برای جناب عالی طول عمر و توفیق خدمت به مردم رنجکشیده افغانستان آرزو داریم.
جلالتمآب محترم:
انتخاب شایسته شما بحیث وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور یکبار دیگر امیدها و آرزوهای مردم افغانستان را در احیای فرهنگ و رشد و انکشاف فرهنگی زنده ساخته و با نهایت خرسندی به نماینده گی از غوری ها و غوری تبارها این مسئولیت بزرگ را برای جناب شما تبریک گفته آماده هر نوع همکاری با جلالتمآب شما هستیم.
جناب وزیر صاحب:
غور فراموش شده و به هر دلیلی که هست از بازسازی و نوسازی بازمانده است گرچه نمی خواستیم دفعتاً با صراحت عدم توجه در غور را مطرح نمائیم ولی ناگزیری مجبورمان ساخت. به هر صورت پیشنهادات حضور جنابعالی در رابطه به مسایل منطقوی و فرهنگی داریم که ذیلاً تقدیم می گردد.
1-  در 23 حمل 1388 به ابتکار فرهنگیان غور سمینار بین المللی علمی و تحقیقی "امپراطوری غوری ها، جایگاه آن در تاریخ ، تمدن و فرهنگ افغانستان و منطقه" در کابل تدویر یافت که از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ تحریم گردید و از اشتراک در سمینار خود دارای نمودند.
پیشنهاد اینست که ما فرهنگیان غور مکرراً سمینار امپراطوری غوری ها را در تاریخ معینه تدویر مینمایم حمایت کامل وزارت اطلاعات و فرهنگ را خواهانیم و آرزو داریم عنوان سمینار " سمینار مشترک وزارت اطلاعات و فرهنگ و بنیاد فرهنگی امپرواطوری غوری ها " باشد و تمام غوری ها و غوری تبارها از اقدام وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ خوشنود و مدیون گردند.
2-  آرامگاه سلطان غیاث الدین غوری در مسجد جامع بزرگ هرات به حالت بسیار حقیر و کم توجهی خاص قرار دارد وقتی از آرامگاه سلطان بازدید نمودیم، دروازه فرسوده، صحن حویلی منحیث گدام از زباله ها و مواد اضافی میباشد و دروازه آرمگاه بروی بازدید کننده گان قفل است پیشنهاد می گردد تا مقبره بشکل اساسی ترمیم ایوان های آن بازسازی وهر بازدید کننده که از مسجد جامع بزرگ دیدن مینماید اول به آرامگاه سلطان بزرگ رهنمائی شود و توضیحات مفصل در مورد مسجد و نقش سلطان غیاث الدین غوری داده شود و بعد از آن به دیگر حصص مسجد جامع بزرگ رهنمائی شوند. ضمناً تابلویی که بر بالای دروازه آرامگاه نصب شده هر چه عاجل برداشته شود و تابلوی بنام سلطان غیاث الدین غوری جایگزین آن گردد. همچنان تصویر سلطان غیاث الدین غوری از طریق تلویزیون ملی و تلویزیون هرات در آغاز نشرات نمایش داده شود.
3-    تاریخ با شکوه سلاله غوری ها به فراموشی سپرده و جناب شما میدانید که پایتخت سلاطین نامدار غوری شهر فیروزکوه بوده است سالهاست غوری ها پیشنهاد مینمایند نام چغچران که ریشه مغولی دارد بنام شهر فیروزکوه تبدیل شود و یاد دوره درخشان و تمدن والای این سلسله زنده شود اما کسی نمی شنود پیشنهاد مینمایم در تغییر نام مرکز ولایت غور عطف توجه فرموده و منظوری مرکز غور بنام شهر فیروزکوه اعطا شود.
4-   قطعنامه سمینار امپراطوری غوری ها جایگاه ان در تاریخ، تمدن و فرهنگ افغانستان و منطقه که مورد تائید و تصویب بیش از یکهزار اشتراک کننده سمینار قرار گرفته در ضمیمه حضور شما تقدیم مینمائیم امیدوار هستیم تا مورد توجه جنابعالی قرار گیرد.
5-    الی تدویر سمینار امپراطوری غوری ها پیشنهاد مینمایم تا تاریخ سلاله غوری ها تاریخ امپراطوری غوریان ? اثر شاه محمود محمود- طبقات ناصری نوشته منهاج السراج جوزجانی "جغرافیای تاریخی غور" نوشته پروفیسور عزیزاحمد پنجشیری، تاریخ غوریان اثر پژواک و دیگر تواریخ مربوط سلسله غوری ها از طرف وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ چاپ و به مداومین سمینار توزیع گردد و اسناد سمینار قبلی منحیث یک کتاب به حمایت وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ چاپ شود.
6-    بمنظور مشارکت ملی دو نفر از تحصیل کرده گان غور حضور شما معرفی می گردد تا در پست های کلیدی وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ تقرر حاصل نماید.
7-    مقبره سلطان شهاب الدین غوری که در منطقه والسوالی ده یک ولایت غزنی مشهور به سلطان آقا زیارت گاه عام است مورد توجه قرار گیرد و ترمیم شود.
 
با تقدیم احترامات فایقه
فرهنگیان غور