آرشیف

2014-12-13

نجم الدین الهام

پیام تبریکی بمناسبت دومین سالگرد فعالیت سایت جام غور

 

نویسنده: نجم الدین (الهام) متعلم صنف یازدهم لیسه سلطان علاءالدین غوری

 
من نماینده گی از نشریه  موفق فیروزکوه صمیمانه ترین تبریکات خویش را بمناسبت دومین سالگرد سایت انترنتی جام غور فراتراز کوهای سربفلک کشیده ومرتفع ( سیا کوه وفیروزکوه ) پر هیجان تر از دریا های پرشور غور باستان وزیبا تر از آسمان ، ابرها، ستارها، دره ها وفضای غوردر خدمت تک تک دست اندر کاران سایت جام غورکه واقعأ پرتلاش ترین اشخاص ، مهربان ترین انسان ها ، خاد مین ؛ مشوقین و دست گیران نوجوانان میباشند تبریک عرض مینمایم .
آری – جام غور!دومین سالگردت را که موفقانه پشت سر گذاشتی برایت مبارک باد میگویم .
 

جام غور
 
این زمان جام جهان است جـام غـــور                بـا تـمـدن هـمـزمــان اسـت جـــــام غــور
مـجــمـع عـلـم و مـعــارف جــــام مــا                 ابـتـکـــار غــوریـان اسـت جــــــام غـــور
ســرزه آرمـان مـقــدس تـــابـــــه پـــا                  شـمـع بـزم عـاقــلان اسـت جــــام غــور
فـخـر ان تـنـهـا نـه کـه از غــوریــان                  بلکه از افـغـانـسـتـان اسـت جــام غـــور
بـهـر فـرهـنـگ و هـنـر بـسـتـه کـمـر                  فــرصـت فـرهـنـگـیـان اسـت جــام غــور
میـبـوسد دسـت تـــرا، تـحــریــر کــن                  خـــادم پــیـر وجــوان اسـت جــام غــــور
در مضامینش نگر بس نکته هاسـت                  راوی هـــرداسـتـان اسـت جـــــام غـــور
جــام غــــور ازقــلـــه فـیــروزکــــوه                  صحبتش با ان جـهـان اسـت جـام غـــور
گر همی خواهی که باشی خود خبیر                   طــوطـی شـیـریـن زبـان است جام غور
دوسـتــی درقـشـرمــا الــهـــام کـــــــــــــن
چـونـکـه ایـن نـسـل جـوان است جام غور
الهام