آرشیف

2014-11-16

عبدالملک اوشانی

پیام تبریکی بمناسبت دومین سالگرد ( سایت) انتر نتی جام غور
 
 

پیام تبریکی بمناسبت دومین سالگرد ( سایت) انتر نتی جام غور

 

 
بسم الله الرحمن الرحیم

من هم بنماینده گی ازرادیو صدای عدالت خجسته ترین تبریکات خویش را بمناسبت دومین سالگرد موفق ترین رسانه جهانی (جام غور) را بر تمام گرداننده ها وبنیان گزاران آن تبریک گفته وموفقیت مزید از ذات کونین  استدعا دارم .
دور از حقیقت نیست که جام غور یگانه منبع موفق وموسق بوده ومهم ترین وسیله تبارز افکار واستعداد های شگرفی علمأ ،پژوهش گران واهل علم وادب می باشد .
باید گفت که جام غور بدون کسالت همیشه مطالب زیبا تصاویر واخبار جدید وواقعی را جزب نموده وبه پرده نمایش میگزارد .
امروز بزرگترین افتخار برای کسی است که همچو این خدمات شایانی را بخاطر رشد معنویت ، ارتقأ ظرفیت ها و افزیش معلومات شایقان در سطوح مختلف انجام میدهد ودومین سالگرد آن را که با موفقیت وپیروزی جهت اعتلای فرهنگ وتمدن امروزی پشت سر گزشتانده تجلیل به عمل می آورد .
اینک قطعه شعر را که فزون تر از دسته خارنیست بجای دسته گل حضور تمام گرداننده های آن تقدیم میدارم

 

 
جام غور یادت مبارک ،روز بنیادت مبارک
                                                 بوستان سرووریحان، گردش جامت مبـارک
جان من بادافدایت ،عالمین درالتجابت
                                             مرجع علم وتمدن ، جام ما نامت مبــــــــــــارک
افتخار جاودانست ، ابتکار غوریانست
                                         جام غور جام جهانست ، لعل خندانت مبــــــــــارک
شایقانت صد هزاران ، مهرجویانت فراوان
                                              عاشقانت در خراسان اوج حرمانت مبــــــارک
هفت صدو سی روزگارت، صد میلیون دوستدارت
                                                  اهل افغان جان نثارت جان من جانت مبارک
کارو بارت ساز گار است ، مشفقینت پایدار است
                                              غوریانت خواستار است ، عشق  بازانت مبارک
                             هست  خواهان تو شیواجام غور ای رمز دلها     
                              پرده ات باشد چی زیبا لشکریانت مبـــــارک      
 
 
 

نویسنده : عبدالملک (اوشانی) متعلم صنف یازدهم لیسه سلطان علاءالدین غوری

date: 15/July/2007