آرشیف

2014-12-26

استاد محمود بی پروا

پیام تبریکیه

 

بسم الله الرحمن الرحیم
  
بنام پروردگار نهایت بارحم وبی اندازه مهربان
بماسبت عید سعید اضحی صمیمانه ترین تبریکات خویش را از طریق سایت معزز جام غور به تمام افغانهای داخل وخارج کشور تبریک وتهنیت عرض میدارم. آرزومندم تا ایام خجسته وپر میمنت عید را باخوشی ودور از رنج وآلام سپری نمایند. روزها ی عید برای هر مسلمان فرخنده ومیمون میباشد زیرا زداینده رنج، دورکننده آلام و تسکین دهنده  روح وروان  است.  روز های عید قربان به یاد هرمسلمان می آورد که حضرت اسمعیل  را تیغ نبرید، عبدالله  از آزمایش موفقانه برآمد وبسا انسانها حیات تازه یافتند واز مصایب جان بدر بردند.
سرگذشت آنان نوید دهنده اینست که عید اضحی به مسلمانان  سعادت و سرور به ارمغان می آورد وبه دلها مژده شادمانی و عیش را می بخشد. همانطوری که  ایام عید اضحثی به مسلمانان در طول تاریخ فرحت بخش و شادی آفرین بوده است.
 امیدوارم از فیض این روزهای میمون ونیک  مردم مظلوم ورنج دیده افغانستان نیز از عذاب وبدبختی های ستم ییشگان ودرنده خویان نجات حاصل کنند. یقین کامل دارم که اگر افغانهای متدین وخداپرست دایم دست دعا به درگاه خداوند تعالی بلند نموده وآن ذات احدیت را ازخلوص دل عبادت نمایند وبدرگاه آن قادر بی نیاز سرسجود فرو آورند، پروردگار بزرگ ایشان را ازشر هر ظالم وخدا ناترس وفساد پیشه نجات خواهد داد  وداستان های پیامبران بزرگ چون حضرت ابراهیم گواه ورهنمودی است دراین راستا.
همانطوری که بکرات خداوند توانا بحال این ملت بینوا ومظلوم الطاف خویش را دریغ نکرده وایشان را اززیر یوغ ستم  کاران رهانیده است، این بار نیز انشاءالله پروردگار برحق اسلام چنین خواهد کرد وتناب داررا بحلقوم شان خواهد انداخت چنانچه بگلون مستکبران وجلادان گذشته  انداخت.
من به بزرگواری این روزهای مسعود به همه هم وطنان مظلوم وعاجز خود حوصله مندی، صبر وشکیبائی میخواهم وبه درگاه دات بیچون دعا مینمایم تا همه آنانی که همین لحظه دربند اند، گرسنه اند، از سرمای شدید میلرزند، لباس وکفش ندارند، بی پدر وبی سرپرست مانده اند از این مصایب نجات دهد وبه سرمنزل  مقصود ایشان برساند تا دیگر این همه اندوه وپریشانی را یکباره فراموش نمایند.
 
محمود بی پروا
والسلام.
چغچران
شام 26 نوامبر 2009