آرشیف

2014-11-18

انجنیر محمد گل نوری

پیام به مخاطبان سیرت پیامبر ص

بسم الله الرحمن الرحیم

100سوال وجواب درباره سیرت پیامبر (ص)

الحمد الله الذی قال فی کتابه :

الذین کفرواصدوا عن سبیل الله اضل اعما لهم ⃝ والذین آمنو وعملواالصلحت 
وآمنو بما انزل علی محـــمد ؤهوالحق من الربهم کفرعنهم سیاتهم واصلح بالهم ⃝ذالک بان الذین کفروااتبعواالباطل وان الذین آمنوتبعوا الحق مربهم کذالک یضرب الله للناس امثالهم⃝ الآیه 3 سورة محـــــــمد .
ترجمه : آنا نکه کافر شدند وباز داشتند مردمان را از راه خـــــــدا حبط کرد خـــدا اعمال ایشان را وآنا نکه ایما ن آورد ند وکردند کارهای شایسته ومعتقد شد ن با آنچه فرود آورده شده بر محــــــمد (صلی الله وعلیه وسلم) و آن راستست آمده 
از پرودگار ایشان دور ساخت از ایشان جرمهای ایشان را وصلاح آورد حال ایشان را این به سبب آنست که کافران پیروی ناراست کردند ومومنان پیروی دین راست کردند که از جانب پر وردگار ایشان است همچنین بیان میکند خدا برای مردمان داستانهای ایشان را .( آیه سوم سوره محمد) .
خداوند میفرماید کسا نکه کافر شدند ومردمان را از راه حق به ناحق کشاندند خداوند نابود کرد اعمال ایشان چون ایشان از فرمان الهی سر وازدند وهم چنان کسانکه کارهای خوب ونیک را انجام داده اند وآ نچه را که پیامبر از جانب خدا برای ایشان فرو می آورد راست میپنداشتند پس خداوند(جل جلاله) دور ساخت از ایشان گنا هان ایشان را وراست آورد یعنی درست کرد حال ایشان را . حبط کردن اعمال کافران به سبب آنست که آنها کاری نا شایسته انجام داده اند ومردمان را از راه خدا باز داشتند وپیروی نادرست کردند .و همچنان خداوند (جل جلاله) آمرزید گناهان کسانکه انجام داده اند کارهای شایسته ونیک و پیروی درست را. برای اینکه بر کافران افزوده شد گناهان ایشان وکم کرده شد گنا هان کسانکه کارهای صالح انجام داده اند از جانب خداوند(جل جلاله ) برای ایشان میباشد (بطور خلاصه هرکس به اندازه کارش مزدش). وخداوند (ج)بیان میکند ازطریق کلام خود داستانهای ایشان رابرای مردمان . به هرحال نگاهی به سیره رسول گرامی اسلام می اندازیم سیرت نبوی آنست که بیان حسب ونسب پیامبر(ص) وحالات زنده گی شان از تولد تا رحلت ایشان دربر میگرد سیرت از سیر گرفته شده که به معنی جریان یعنی آنچه که درجریا ن زنده گی رسول گرامی اسلام انجام داده وعمل کرده از تولد آنحضرت الی وفات شان رامحتوامیکند میباشد . که هما بر ما منبع ان قران وسنت (حدیث) میباشد. به هر صورت پیام من به مخا طبان سیرت نبی کریم (صلی الله علیه وسلم )این است که ای کسانیکه که به مخاطب یا طر فه ای سیرت نبی کریم( صلی الله علیه وسلم) قرار دارید و ای کسانیکه شیره زنده گی خود را از تکامل ترین زنده گی که هما نا زنده گی در پرتو قران وسنت (سیرت پیامبر ) انتخاب نموده اید ومیخواهید که زنده گی خودرا از سیرت دنبال نماید در حقیقت تو ای انسان ,ای بشر ای کسیکه گام را به سوی این زنده گی میگذارید باید گفت که به اصل زندهگی پی برده اید کامیابی در دنیا وآخرت در این زنده گی نهفته است بر هر مسلمان لازیم وضروری است که در پر توی سیر ت پیامبر (صلی الله وعلیه وسلم ) حرکت نموده واز آن الگو بگیرد پیروی کردن از سیر ت پیامبر (صلی الله علیه وسلم ) هما نا بدست آور دن خوشنودی رسول الله (صلی الله وعلیه وسلم ) وخوشنودی الله(جل جلاله) میاشد.باید هرشخص درس از سیرت پیامبر (ص)را بالای خود دوستان خود هم کلاسان خود,هم رابطه گان خود . درخانواده خود ,جامعه خود تاحد مکان اعمال نماید تاباشد که جمیع از مر دم را از مزایای زنده گی لذت بخش که همانا زنده گی در پر توی سیرت نبی کریم (صلی الله علیه وسلم )میبا مستفید سازند.ای برادر مسلمانم گام بگذار بسوی اصلاح جامعه .جامعه بی خبر شده ازسیرت پیامبر بی خبر شده از زنده گی لذت بخش (زنده گی باسیرت) جامعه به عمق فساد فرورفته برای اینکه بخواهی به برادران وخواهران مسلمانت کمک کنی باید درسی از سیرت را ازخودشروع اولاد ت دوستانت,هم کلاسانت ,خانواده ات , به جامعه ات که از طریق جامعه به جهان اسلام را راه اندازی نمای باشد که خداوند اجرعظیم را نصیبت کند. خواننده محترم بنده 100سوال همراه باجوابش در رابطه به سیرت پیامبر(ص) آمده نمودم امیدوارم که این سوالات وجوابات را خوانده وچیزی از ان بهره مند شوید واین را از لطف پربهای شما عزیزان خواهانم که بنده را از دعا ی خیر تان فراموش نکنید . بااحترام محمد گل "نوری" 
100سوال وجواب درمورد سیرت پیامبر (ص)
سوال اول : مقصد ازسیرت پیامبر صلی الله وعلیه وسلم چیست ؟
جوا ب اول : بیان حسب ونسب (پیامبر صلی الله وعلیه وسلم )وحالات زنده گی ایشان از تولد تا وفات شان میباشد 
سوال دوم : سیرت پیامبر(صلی الله وعلیه وسلم ) چگونه حفظ ونگهداری شد ؟
جواب دوم : حفاظت سیرت نبی کریم (صلی الله وعلیه وسلم )هما نگونه حفاظت سنت (احادثن) آنحضرت بود
سوال سوم : سیرت نبی کریم (صلی الله وعلیه وسلم ) چگونه به دیگران نقل شد ؟
جواب سوم : اول توسط روایت صحابه نقل شده وسپس درعصر تا بعین به طوری منظم تدوین یافت .
سوال چهارم : تأ لیف سیرت نبی کریم (صلی الله وعلیه وسلم ) از کدام وقت آغاز شد ؟
جواب چهارم : بعد از ر حلت پیامبر (صلی الله وعلیه وسلم ) تالیف سیرت آغاز شد
سوال پنجم: معروف ترین مولف سیرت نبی کریم (صلی الله وعلیه وسلم ) را نام بگرید ؟
جواب پنجم : محمد بن اسحاق
سوال ششم : هدف از مطالعه وخواندن سیرت پیامبر گرامی(صلی الله وسلم) چیست ؟
جواب ششم :اظهار محبت با پیامبر (صلی الله وسلم ) واخذ دوروس ,واندرز ها از زنده گی پاک شان والگوی قراردن آن برای خود
سوال هفتم : چهار کتاب مشهور ی که پرامون سیرت پیامبر (صلی الله وعلیه وسیلم ) نگاشته شده اند ذکر نماید ؟
جواب : 1- سیرت ابن اسحاق 2- عیون الا ثر تالیف ابن سید الناس 3- السیرة نبویه تالیف ابن کثیر 4- سیرة النبویه تالیف ابن هشام (عبد الملک بن هشام ).
سوال هشتم : جزیرة العرب در کجا قرار دارد ؟
جواب هشتم: در جنوب غر بی آسیا ,غرب آن بحر احمر شرق آن خلیج عربی وبخش از جنوب عراق ,جنوب آن بحر عرب ودر شمال آن شام (سوریه)وشمال عراق موقیعت دارد .
سوال نهم : ویژه گی های مهم جزیرة العرب را ذکر نماید 
جواب نهم : وجود کوهای بلند, بیا بانهای پهناور ,وادی ها ودره های قشنگ وزیبا وکمبود باران وغیره
سوال دهم : چرا امپراطوری های فارس وروم جهت سطیره واستعمار نمود ن جزیرة العرب سعی نکردند ؟
جواب دهم : به خاطر طبیعت سخت عربها زنده گی صحرای وقلت آب ودرختان 
سوال یازه هم : آیا نقشه مکه مکرمه همانند نقشه جزیرةالعرب است ؟
جواب یازه هم : بلی ! وجود وادی ها ودره های بی آب وکوه های بلند وخشک در اطراف ان چنین منظره را به نمایش میگذارد 
سوال دوازده هم : مکه مکرمه چگونه به حرم مقدس مبدل شد ؟
جواب دوازده هم : خاص به لطف خداوند متعال وبه سبب وجود کعبه الله (به حرم امن ومقدس)مبدل گردید 
سوال سیزده هم : آیا زنده گی اجتماعی عرب ها با فطرت سازگار بود ؟
جواب سیزده هم : بلی ! زیست و معاشرت عرب ها با فطرت خلی سازگار بود بدین سبب اسلام در سر زمین آنها به زودی گسترده شد 
سوال چهارده هم : قبل از اسلام معتقدات عرب هاچی بود ؟
جواب چهارده هم : پرستیش بت ها ,تقلید کورکورانه یعنی درپییروی از آبا واجداد شان متعصب بود 
سوال پانزده هم :در جزیرةالعرب چرا بت های متعدد ومتنوع وجود داشت ؟
جواب پانرده هم : به خاطر فراغت ,شجاعت ,آذادی قبیلوی وبه خاطر عدم اتفاق دربین شان 
سوال شانزده هم : مقصود ازحنیف چیست ؟
جواب شانرده هم : حنیف عبارت از دین ابراهم است 
سوال هفده هم : درباره وثنیت (بت پرستی ) پیروان ابراهم چه موقف داشتند ؟جواب هفده هم : آنا ن پرستش بت هارا کفر پنداشته واز آن انکار می کردند 
سوال هشده هم : آیا عادات و اخلاقیات زمان جاهلیت برزنده گی عربها تاثر گذاشته بود ؟
جواب هشده هم : بلی ! به زنده گی آنها اخلاق جا هلیت تاثر کافی داشت 
سوال نزده هم : انگیزه تاثر اخلاق جاهلیت بر عرب ها چه بود ؟
جواب نزده هم :فقر وتنگدستی وزنده گی خشن وسخت 
در باره حسب ونسب پیامبر (ص)
سوال بیستم : نسب پیامبر را تاعدنان ذکر کنید ؟
جواب بیستم :محمد(ص)بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مره بن کعب بن لوی بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن کنانه بن خزیمه بن مدرکه بن الیاس بن مضر بن معد بن عدنان
سوال بیست یکم : بعد از عدنان چرا درمورد نسب پیامبر (ص)اختلاف است ؟
جواب بیست یکم : بعد از عدنان تا اسماعیل وهمچنین از اسماعیل تا آدم مدت زیاد سپری شده است واین یک تاریخ طولانی است که حقیقت آن را جز پر ور دگار کسی دیگر نمیداند 
سوال بیست ودوم : بین اجداد پیا مبر (ص) عدنان واسماعیل چه نوع قرابتی بود ؟
جواب بیست ودوم : عدنان از نسل اسماعل است 
سوال بیست وسوم : آیا درمورد این قرابت کدام اختلاف نظر وجود دارد ؟
جواب بیست وسوم : نه خیر درین باره هیچ اختلاف وجودندارد ,بلکه اختلاف درین است که دربین این دوتا چه عدد نسل گذشته اند.
درمورد چاه زمزم
سوال بیست وچهارم : معلومات خود را درمورد چاه زمزم ایرائه بدارید ؟
جواب بیست وچهارم : زمزم چشمه ای است که الله متعال برای اسماعیل وحاجر به نزدیکی کعبه جاری کرده بود که تا حال جاری میباشد .
بسوال بیست پنجم : تجدید بنا وحفر چا ه زمزم را چه کسی به عهد گرفته بود ؟
جواب بیست وپنجم :عبد المطلب جد پیامبر (ص) به عهد گرفت بود 
سوال بیست ششم : والدین پیامبر اکرم (ص) چه نام داشتند ؟
جواب بیست ششم :پدر شان عبدالله ومادر شان آمینه دختروهب .
سوال بیست هفتم :پدر پیامبر (ص)چه وقت وفات کرد ب؟
جواب بیست هفتم : در وقت وفات پدر پیامبر اکر م به شکم مادر بود 
سوال بیست هشتم :پدر پیامبر اکرم (ص) درکجا مدفون شد ؟
جواب بیست هشتم : در مدینه منوره 
سوال بیست نهم : آیا حمل مادر پیامبر (ص)همانند حمل دیگر زنان بود ویا از آنها فرق داشت ؟
جواب بیست نهم : حمل مادر پیامبر (ص) مانند سایر زنان بود وتولد شان نیز مانند زنان دیگر بعد ازنه 9ماه صورت گرفت 
سوال سیم : آیا دردوران حمل کدام خصوصیت وجود داشت ؟
جواب سیم :بلی در ایام حمل مادرشان هیچ گونه مشقت وثقلی را احساس نمی کردند .
درمورد واقعه اصحاب فیل 
سوال سی ویکم : اصحاب فیل از آمدن شان به سوی مکه مکرمه چه هدف داشتند ؟
جواب سی ویکم :به خاطر منهدم ساختن خابه کعبه ومردم به خاطرحج کرد ن به عوض بیت الله قلیس بروند 
سوال سی ودوم : قلیس را چه کسی ساخت ودر کجا بود ؟
جواب سی ودوم :قلیس را ابرهه دریمن بنا کرد بود.
سوال سی وسوم : الله تعالی با اصحا ب چه نوع معامله کرد ؟
جواب سی وسوم : الله تعالی آنها را با فیل های شان توسط پرنده های ابابیل هلاک نمود .
سوال سی وچهارم : سال وقوع حادثه مذکوربه کدام نام مشهور ا ست ؟
جواب سی وچهارم : به نام عام الفیل مشهوراست.
ولادت با سعادت پیامبر(ص) وپشنهاد نا م گذاری
سوال سی وپنجم : در عام الفیل دیگر چه واقعات مهم رخ داد ؟
جواب سی وپنجم : تولد محمد (ص) شدند .
سوال سی وششم : درکدام روز ,کدام ماه تولدشدند ؟
جواب سی وششم : در روز دوشنبه در نهم ماه ربیع الاول موافق به بیستم ماه اپریل 571م گرچه درمورد تایخ تولد پیامبر (ص)قول مشهور 12ربیع الاول است ولی نزد محقیقین اهل سیره 9 ربیع الا ول صحح تر است 
رجوع کنید به : «الرحیق المختوم »تالیف صفی الرحمن مبارکپوری .مترجم.
سوال سی وهفتم : نام رسول الله راکدام شخص بنام محمد گذاشت ؟
جواب سی وهفتم : عبد المطب پدر کلان حضرت محمد (ص) گذاشت ؟
چند نکات درمورد پیرامون مادر رضاعی پیامبر (ص)
سوال سی وهشتم : دایه حضر ت محمد (ص)چه نام داشت ؟
جواب سی وهشتم :حلمیة السعدیه بنت ابی ذوبی از قبیله بنی سعد .
سوال سی ونهم : حلمه السعدیه در باره بردن پیامبر (ص) چرا متردد بود ؟
جواب سی ونهم : بخاطر اینکه پیامبر (ص)یتیم بود پدر شان موجود نبود که حلیمه را تکریم نموده وبرایش مال وافر عطا کند .
سوال چهلم : آیا الله (ج)حلیمه را به سبب رضاعت به پیا مبر (ص)نوازش میکرد 
جواب چهلم : بلی !حلیمه وتمام اهل خانواده وی را الله متعال عزت بحشید ودر وازه خیر وبرکت را برآنها گشود .
سوال چهل ویکم : حلمیه وخانواده اش بعد از آمدن پیامبر (ص) چه چیزی را مشاهده واحساس کردند ؟
جواب چهل ویکم : احساس کردند که محمد (ص)شخصیت مبارک و محترم است .
سوال چهل ودوم : چرا عرب های اصیل اطفا ل شان را جهت شیر نوشیدن به روستاهامیفرستا دند ؟
جواب چهل ودوم :به غرض حفظ صحت بدنی وتعلم لسان عربی خالص .
حادثه شق الصدر 
سوال چهل وسوم : اولین با ر شق الصدر محمد (ص) چه وقت رخ داد ؟
جواب چهل وسوم : وقتیکه به سن چهارده سالگی رسیده بود .
سوال چهل وچهارم : چرا حلیمه السعدیه خواست که محمد (ص) را بسوی مادر ش بر گرداند ؟
جواب : از حادثه شق السدر خوف زده شده بود که به محمد (ص) کدام آسیبی نرسد .
نکته ای چند درمورد وفا ت مادر پیامبر (ص)
سوال چهل وپنجم : در وقت وفا ت مادر شان آن حضرت (ص) چند ساله بود ؟
جواب چهل و پنجم : آن حضر ت (ص)شش ساله بود که مادرشان وفات نمود 
سوال چهل و ششم : مادر پیا مبر (ص) در کجا دفن شد ؟
جوا ب چهل و ششم : در مقام ابوا 
سوال چهل وهفتم : ابوا در کجا قرار دارد ؟
جواب چهل وهفتم : در جنوب مدینه منوره به فا صله 23 کیلومتری قرار دارد 
سوال چهل وهشتم : پیامبر (ص) را بعد از مادرشان کی تربیت وپر ورش نمود ؟ 
جواب چهل وهشتم : عبدالمطلب پدر کلان ایشان .
سوال چهل ونهم : رویه بر خورد عبد المطلب با پیامبر (ص) چگونه بود ؟
جواب چهل ونهم : نهایت مشفقانه وغمکسارانه بود .
محمد(ص) تحت تربیت وکفا لت ابوطالب
سوال پنجا هم : پیامبر (ص) چه وقت تحت تربیت عموی شان ابو طا لب قرار گرفت ؟
جواب پنجا هم : بعد از وفات جدش عبدالمطلب به عمر 8سالگی تحت تربیت عموی شان ابو طالب قرار گرفت .
سوال پنجا ویکم : وقتی پیامبر (ص) همرا با کاکای خود به سوی شام رفت چه واقعه رخ داد ؟
جواب پنجا ویکم : ابر ها بر محمد (ص) سایه افگن شد وراهبی به نبوت پیا مبر (ص) بشارت داد وبه ابو طالب تاکید ورزید که بردر زاده خود را هرچه عاجل تر از سرزمین شام بیرون کند تایهبود وی را به قتل برساند .
سوال پنجا ودوم : آ یا کاکای پیامبر به اسلام مشرف شده بود ؟
جواب پنجا ودوم : نه خیر بلکه در حالت شرک ازدنیا رفته است .
سوال پنجا وسوم : آیا به ابو طالب عذاب داده خواهد شد ؟
جواب پنجاوسوم : بلی ! لاکن ازجا نب الله متعال در عذاب وی تخفیف می آید 
سوال پنجا وچهارم : نام ابو طالب چیست ؟
جواب پنجا وچهارم : عبد مناف میباشد .
سوال پنجا وپنجم : چه دلیل وجود دارد که محمد (ص) گوسفند ان را چرانده است ؟
جواب پنجا وپنجم : دلیل قول خود پیامبر (ص) است که میفرماید (ما بعث الله نبیا إلاراعی غنما) صحح بخاری شماره حدیث :2262وسیرت ابن هشام .مترجم .
سوال پنجا وششم : درچراندن گوسفندان برای پیامبر (ص) قبل از بعثت شان چه مصلحتی نهفته است . 
جواب پنجا وششم : تابه صبر وتحمل مشقت اعتیاد نموده وبتوانند درمستقبل مسولیت – رسالت – را به طوری صحح اداکند .
حرب فجار وحلف الفضول(1)
سوال پنجا وهفتم : حرب فجار (جنگ نا فرمانی وگناه ) چرا به این نام مسمی گردید ؟
جواب پنجاوهفتم : چون این جنگ درماه های حرام به وقوع پیوست وحرمت ماه محرم پای مال شد بدان سبب به حرب فجار شهرت یافت .
سوال پنجا وهشتم : آیا رسول الله (ص) درین جنگ شرکت کرده بود ؟
جواب پنجا وهشتم : بلی ! رسول الله (ص) درین جنگ شرکت داشتند وبرای کاکاها ی شان تیرمیدادند که درآن وقت عمر شان 20سال بود .
سوال پنجا نهم : چه کسی مردم را به حلب الفضول دعوت داد ؟
جواب پنجا ونهم : بنو هاشم .
سوال شصتم : اول چه کسی به قول این معاهده شتافت ؟
جواب شصتم : زبیر بن عبدالمطلب .
سوال شصت ویکم : درپیرامون چی نکاتی باهم اتفاق کردند .
نوت: (1): حلف الفضول معاهده است که مشرکین کمک ونصرت برای مطلومین با هم امضا نموده بودند.
جواب شصت ویکم : به خاطر کمک وهمکاری مظلومین وحفظ مسونیت حقوق ایشان .
تجارت پیامبر (ص) به مال خدیجه وازدواج باوی
سوال شصت ودوم : وقتی پیامبر (ص) بسوی شام (به غرض تجارت ) سفر کرد چند سال عمر داشت ؟
جواب شصت ودوم : 25سال عمر داشتند .
سوال شصت وسوم : مسکن محل زیست خدیجه کجا بود ؟
جواب شصت وسوم : مکه مکرمه .
سوال شصت وچهارم : درباره اوصاف خدیجه معلوما ت خودرا ایرایه نماید ؟
جواب شصت وچهارم :به اعتبار نسب قریشی ,زن ثروت مند وصاحب شرف وعزت بود 
سوال شصت وپنجم : گفتگوی اردواج خدیجه با پیامبر (ص) چگونه آغاز شد ؟
جواب شصت وپنجم : خود خدیجه پیام نکاح وازدواج را برای پیامبر (ص) فرستاد 
سوال شصت وششم : علت پیام ازدواج خدیجه را برای پیامبر بنگارید ؟
جواب شصت وششم : به خاطر امانت داری پیامبر (ص) درمال وبرکت در تجارت وصدق راستگوی شان درقول وکردار.
سوال شصت وهفتم : مشرکین مکه چراکعبه مجددا تعمیر کردند؟
جواب شصت وهفتم : به خاطر خوف از سیلاب ودرزهای دیوارهای کعبه را به نوعی پخته دروازه اش را بلند نمودند.
سوال شصت وهشتم : کدام قیبله خواست که افتخار نهادن حجر الاسود را درمحلش کسب نماید ؟
جواب شصت وهشتم : هر قبیله آروزو داشت که این سعادت وشرف را ازآن خود کند .
سوال شصت ونهم : تمام قبایل جهت وضع حجر الا سود کدام فیصله قبول کردند ؟
جواب شصت ونهم : فیصله رسول الله(ص) را.
دعا ابراهم وبشارت عیسی (علیه السلام)
سوال هفتاد م : ابراهم خلیل الله به خاطر الله (ج) وبه خاطر بعثت پیامبر (ص) چه دعا نمود ند؟
جواب هفتادم : (ربنا وابعث فیهم رسولا منهم) الآیه 129 سورة البقره . ترجمه پروردگاررا ! درمیان آنها پیامبری برا از جنس خود شان بفرست .
سوال هفتادویکم : آیاعیسی (علیه السلام ) درباره آمدن آخرین پیامبر محمد (صلی الله وعلیه وسلم )بشارت داده بود ؟
جواب هفتاد ویکم :بلی بشارت داده بود .
سوال هفتاد ودوم : درمورد بشارت عیسی (علیه السلام ) به آمد ن رسول الله (صلی الله وعلیه وسلم ) چه الفاضی وارد شده بود ؟
جواب هفتادودوم : (ومبشر ا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد ) الآیه 6سوره الصف. ترجمه : وبه پیامبری بشارت دهنده ام که بعد ازمن می آید ونامش احمد است .
سوال هفتاد وسوم : درقرآن شریف علاوه از محمد دیگر کدام نام از پیامبر (ص) ذکر شده است ؟
جواب هفتاد وسوم : بلی نام زیبای دیگری آن که احمد ذکر شده است .
سوال هفتاد چهارم : حدیث ذیل را تکمیل نماید (دعو ه ابی…..)
جواب هفتاد چهارم : (انا دعوه ابی ابرهم وبشارت اخی عیسی ورویه امی حین ولادتی رات) تر جمه :من نتجه دعای پدرم ابراهم مژده برادرم عیسی ونتجه تعبیر خواب مادرم هستم که دروقت تولد من آن را دیده بود .
سوال هفتاد پنجم :پنج صفتی راکه برای رسول الله (ص) درقرآن کریم ثابت شده اند ذکر نماید ؟
جواب هفتاد پنجم : شاهد (گواهی دهنده ) مبشر (مژده دهنده ) نذیر (بیم دهنده ) داعی الی الله (دعوت دهنده بسوی الله ) وسراج منیر (چرغ روشن).
سوال هفتاد وششم : آیا بعثت محممد (ص) به عنوان رسول بسوی عربهاضروت بود ؟
جواب هفتادوششم : بلی ! تا انان را از گمراهی نجات داده وبسوی رشد وهدایت دعوت نماید .
سوال هفتاد هفتم : آیا نزول کتاب آسمانی (قران کریم ) برای امت محمد (ص) ضرورت بود ؟
جواب هفتاد وهفتم : بلی ! بی حد ضرورت بود تاپرچم تعلیمات وثقا فت اسلامی را بر افرازد .
سوال هفتاد وهشتم : محمد (ص) به عمر چند سالگی به پیامبری معبوث شده بود؟
جواب هفتاد و هشتم : به عمر چهل سالگی .
سوال هفتاد ونهم : نبوت چرا بعد از چهل سا ل معبوث شد ؟
جواب هفتاد ونهم : انسان غالبا درین مر حله عمر از لحاظ عقلی وشعوری به تکامل خود میرسدی.
سوال هشتادم : رسول الله (ص) چرا از مردم کنار رفته خلوت وتنهای را اختیار نمو د ؟
جواب هشتادم : درقلب پیا مبر (ص) محبت الله تعالی جای گزین شده بود بنأ درغار حرا تنهای وخلوت را اختیار نمود .
سوال هشتادو یکم :چقدر وقت پیا مبر درغار حرا بود ؟
جواب هشتاد ویکم :چند شب محدود .

سوال هشتاد ودوم : فلسفه خلوت گزینی وجدای پیامبر (ص) از مردم در غار حراچی بود؟
جواب هشتاد ودوم : تا عباد ت پر وردگار را در آنجا به صورت درست انجام دهد .
سوال هشتاد سوم : اولین کلمه که جنرئیل امین برای محمد (ص) در غار حرا گفت کدام است ؟
بزول وحی وادای نمازپیامبر (ص)
جواب هشتاد سوم :اقرأ.
سوال هشتاد وچهارم : بعد از بزول وحی در وجود پیا مبر (ص) چه کیفیت وحالت رخ داد؟
جواب هشتاد چهارم : خوف ولرزه درپیکر مبارک پیدا شد .
سوال هشتاد پنجم : زوجه محترمه شان سیده خدیجه برای پیامبر (ص) چه گفت ؟
جواب هشتاد وپنجم : (کلا والله لا یحزیک الله ابدا) ترجمه : نه چنین است قسم به خداوند (ج) هرگز الله تعالی تورا ذلیل ورسوا نخواهد کرد .
سوال هشتاد وششم : بعد ازین حادثه خدیجه محمد (ص) را نزد کی برد ؟
جواب هشتاد وششم : نزد پسر کاکایش ورقه بن نوفل که در جاهلیت نصرانی شده بود وعالم انجیل وتورا ت بود برد 
سوال هشتاد هفتم : رسول الله (ص) در آ غاز بعثت چگونه نماز میخواندند ؟
جواب هشتاد هفتم : دورکعت نماز در بامداد ودو رکعت درشام .
اولین کسانیکه به اسلام مشرف شدند
سوال هشتاد وهشتم : اولین با ر چی کسی به اسلام مشرف شدند؟
جواب هشتاد هشتم : از مرد ها حضرت ابو بکر صدیق , ازنان سیده خدیجه , واز نوجوانان حضرت علی (رض) بن ابو طالب بودند.
آغاز دعوت اسلامی درمکه مکرمه واذیت مشرکین به مسلمین
سوال هشتاد ونهم : در مکه مکرمه تاچند سال دعوت محمد (ص) مخفی بود؟
جواب هشتاد ونهم : سه سال .
سوال نودم : توسط کدام آیت قران کریم به دعوت جهری دستور داده شد؟
جواب نودم : (فا صدع بما تومرواعرض عن المشرکین ) سوره الحجر آیه 94 ترجمه :پس آنچه را بدان مامورمی شوی آشکار کن واز مشرکان روی بگردان .
سوال نود ویکم : درمقابل پیامبر (ص) عدوات مشرکان چه وقت ظاهر شد ؟
جواب نود ویکم : زمانیکه رسو ل الله (ص) معبودان باطل مشرکان را رد کردند.
سوال نود ودوم :از همه بیشتر چه کسی به پیامبر (ص) اذیت وتکلیف میرسانید ؟
جواب نود ودوم : از مردها ابو جهل لعین وازنان ام جمیل خانم ابو لهب .
سوال نود وسوم :نام ابو جهل چیست ؟
جواب نودو سوم : ابولحکم عمر وبن هشام .
سوال نودو چهارم : ابوجهل به کدام قبیله عرب تعلق داشت ؟
جواب نودو چهارم : به قبیله بنو مخزوم قریش .
سوال نود وپنجم : اذیت وتکلیف ام جمیل به رسول الله (ص) چگونه بود ؟
جواب نود وپنجم : در را ه پیامبر (ص) خار هموارکرده ونیز با پیامبر (ص) بد زبانی مکرد .
سوال نود وششم : آیا مشرکان تمامی مسلمانان را تکلیف میداند ویا مسلمانا ن کم زور و ناتوان را ؟
جواب نود وششم : به تمام مسلمانا ن اذیت میرساندند ولی اذیت شان به مسلمانان ضعیف ونا توان مسلسل وهمیشه بود واین برای مسلمانان یک آزمایش بزرگی بود .
سوال نودو هفتم : نام خانوداده را ذکر نماید که به سبب اسلام آوردن شان بسیار تکالیف را متحمیل شدند؟
جواب نود وهفتم : خانواده یاسر .
سوال نود وهشتم : رسول الله (ص) آل یاسر را در حالت عذاب وتکالیف دیده چه تسلی میداند ؟
جواب نود وهشتم : (صبرا آل یاسر فإن موعد کم الجنه ) ترجمه : ای خانوده یاسر صبرکنید یقیناموعد ومصیر شمادر جنت است .
سوال نود ونهم : چه کسی ذاز خانواده یاسر شهید شد وکی زنده باقی ماند؟
جواب نود ونهم : خود یاسر وخانمش سمیه شدند وعمار پسرشان زنده باقی ماند .
هجرت مسلمانان به سوی حبشه
سوال صدم : چرا مسلمانان بسوی حیشه هجرت کردند ؟
جواب صدم : وقتیکه تعداد مسلمانان درمکه مکرمه افزایش یافت اذیت ازطرف کفار بالای مسلمانان به اوج رسید بناء مسلمانان به سوی حبشه هجرت کردند تا جان شان به سلامت مانده وبتوانند درست به دین وایماشان عمل نمایند.

ومن الله توفق : گرد آورنده محمد گل "نوری"
با امید دعای خیر شما عزیرا