آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

پیام بهاری

بهار آمد ولی رنگش خزان است
ز بـی آبـی وطـن انـدر فـغـان است

 

خـــدایــــا آب رحــمــــت را فـــرو ریـز
که نا فه رحمتت بر انس و جان است

 

نـمـانـــده خــــاک تــــا سبـــزه بــرویـد
ز دست ما همــه ملک در زیان است

 

ز قـــطــــع جـنـگل و تـخـریب سبزه
به لفظ فار سی هر دم بــیـان است

 

خدایا شـــهر خشکید شهر خشکید
ولی از بین شهر دریا روان اسـت

 

ز بس حاســد شدیم بر یگدیگر مــا
که مرد و زن بفــکر نیم نان اسـت

 

عـلـم بـا حـرف عـالی دســت خـالی
که هر جا پول بود مردم روان است

 

بهار سال 1391 را بعموم ملت مسلمان افغانستان و بطور خاص بعموم مردم شریف و نجیب ولایت غور تبریک و تهنیت عرض نموده از بارگاهی ایزد متعال سال با خیر و سعادت برای همه آرزو میکنم. گر چی در سال جاری میزان بارندگی بسیار کم بوده و حتی اکثری چاه های آب در کر کز شهر خشک شده و نماز استسقی در اکثری مساجد بدعوت علمای کرام صورت گرفته و میگیرد از بارگاهی رب العزت امید داریم تا با آب رحمت محیط ما را سر سبز گرداند و از همه باشنده گان غور آرزو مندم تا درین فصل بهار بخاطر سر سبزی از غرس نهال مثمر و غیر مثمر در هر جا ییگه ا مکا ن آبیا ر ی و حفا ظت آن ممکن با شد در یغ نفر مو ده نسل امر و ز مد یو ن نسل گد شته بو ده تا نسل آیند ه مد یو ن شما با شند با مید سا ل آرا م و پر فیض و ا سلا م