آرشیف

2016-4-2

jameghor

پیام الحاج پوهنیارعبدالمنان خادمیان موئسس دانشگاه غور!

مژده مژده مژده به مردم ولایت غور؛ در سال1395آفتابی سه فاکولته زراعت، ادبیات وعلوم طبیعی ایجاد وبه فعالیت آغاز می نماید. من به مدت کمتر از سه سال با یک قطعه مکتوب وزارت تحصیلات عالی یک فاکولته تعلیم وتربیه رابا(58) بست اداری واستادی توانستم موسسه رادر یک سیستم دراورم با مشکلات پیچیده وبیش ازحد بامخالفت های صلیقهء شورای ولایتی غور، دانشگاه غوردریک چوکات درامدند. وحال سه دانشکده اقلاً هر دانشکده با40 پرسونل گر ایجاد گردد نزدیک به200 بست (تشکیل)می رسد این دستاورد بزرگ در ساحه تعلیمی نه تنها بریاست آن دانشـــــگاه محترم بستگی دارد بلکه به مردم غور یک افتخار عظیم است.