آرشیف

2015-1-31

الحاج فضل احمد کوهستانی

پیام الحاج فضل احمد کوهستانی و تمام بــــزرگان و علما قوم یار فولاد.

 

اول: ازین که در ساحه حاکمیت دولت زندگی می نماهیم بنآ از اهداف دولت اسلامی افغانستان در مناطق خود حمایت وپشتیبانی می نماهیم .
دوم : در مناطق مربوط خویش برای مخالفین دولت اسلامی افغانستان اجازه فعالیت نمی دهیم واز پلان های خصمانه وفعالیت های تبلیغاتی شان جلو گیری به عمل آید .
سوم: برای این که چندین سال شده که اختلافات قومی بین اقوام مهری , زای رضا وتایمنی جریان دارد واکنون هم جریان دارد از هیچ یکی شان طرفداری نکرده واز گشت وگذار افراد مسلح شان در مناطق خویش جلوگیری به عمل می آوریم وروابط ما با ایشان فقط جنبه همسایگی وقومی وخویشی دارد زیرا مناسبت های زیادی قومی وخویشی با همسایگان خویش داریم .وهر فرد یارفولاد در صورتی که با یکی از گروه همکاری نماید در حقیقت جنگ را به خانه مشترک ما وشما می آورد روی این ملحوظ تمام قوم با چنین شخصی بر خورد جدی صورت گیرد .
چهارم: به حکم ایه شریفه که ( والصلح خیر ) تمام علما ومتنفذین قوم یارفولاد کوشش نمایند که طرفین را به صلح دعوت نمایند ودر صورت موافقه بین شان صلح خواهی نماهیم تا از جنگ دست کشیده در فضای صلح وبا همی زندگی نمایند .
پنجم: من به نمایندگی از بزرگان , علما ومتنفذین قوم یارفولاد از سعی وتلاش های الحاج رئیس احمد خان رسولی که همیشه در حفظ صلح وتامین امنیت مناطق یارفولاد همیشه زحمت کشیده اظهار سپاس می نمایم وبر علاوه همه علما , بزرگان وموی سفیدان سهم بسیار ارزنده در تامین نظم وامنیت در مناطق خویش داشته قدردانی به عمل آورده وما قوم مانند مشت واحد وحدت خویش را حفظ نموده ودر پایان امید وارم که این مجلس الگوی باشد برای سایر اقوام که دست از جنگ بردارند وبا صلح زندگی حیات به سربرند .