آرشیف

2014-11-21

زمان الدین حبیبی

پیامِ وصدای ازجوانان به پاسخ بدرد گویانِ شهید جوان ، نورس واهل خلاقیت فخرالدین “شهریار شرق”

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
که گناه دیگری برتو نخواهند نوشت
من اگرنیکم اگربد توبرو خود راباش
هرکسی آن درود عاقبت کار که کشت

 

سلام ودود به روح وروان تازه وخوشبو شهید جوان ، نورس، داغ دیده وآرمانگرا "شهریارشرق" وبه روح تمام شهدای عزیز! وعرض تسلیت واستدعای صبرجمیل وبردباری باکمال باد برای بازمانده گان شهید قهرمان ونواندیش وکافه بازمانده گان شهدای عزیز ! مسلماٌ شهادت ابرمرد جوان وباکمال فرزند راه آزادی و تدبیر ساز نه تنها برای ما ویاعده کمی درد آور وسخت است، بلکه درد ورنج غیر قابل تحمل وفراموش ناشدنی برای همه اقشاروملت ما است، این عمل وحشیانه ونا جوانمردانه کاملاٌ غیرانسانی واسلامی بوده وبرای هرمسلمان،عاقل ، باخرد و خدا جو لازم است که برای محاکمه ومجازات عاملین این جرم مبارزه و تلاش نماید؛ خیلی جای تأسف وشرم است که بعد ازدست دادن یک جوان نورس وگل نوشگفته ونوردیده پدر ومادر بازهم به جای سوگ واری وغم شریکی که بخش ازفرایض ایمانی، انسانی وایمانی ماست ، به بد رد گوی وخودفروشی به پردازیم. ما انسان ها خلیفه ونایب پروردگارهستی درروی زمین قرارداریم ، وبه تطبیق اوامرالهی مکلف هستیم ، او همه اعمال ، گفتار وحرکات مارا می بیند اوحکیمی دانا وتوانااست. ازشرافت وکرامت انسانی نباید سؤ استفاده کرد، آنانیکه غیرمنطقی ، مغرضانه ونامردانه فکر واندیشه مینمایند و به ناحق به دنبال برادرمسلمان خویش غیبت و تهمت میزنند پاداش دنیوی واخروی سخت را خواهند چشید. این سخن من متوجه کسانیست که بی شرمانه و ناجوانمردانه به دنبال شهدا ی عزیز ما بدرد گفته ومقام کرامت انسانی وشرافت اسلامی خویش ودیگران را لکه دار وتاریک میسازند. مه به همه خاینین ، استبدادگران وشیطان صفتان صدامیزنیم ومیرسانیم که ازگناه وغلطی تان توبه کرده وبه غداری وجنایت تان اعتراف نمایید، این تنهاسخن من ویا چند فرد نیست بلکه ، آواز وصدای صدها وهزارها جوان غیرتی وشهامت مند است . باید به اطلاع عده ازافراد غلط اندیش ، دنباله رو، مغرض وضعیف ازقبیل نجیب الله صبا وسایر همراهانش برسانم که سخنان شما، تبلیغات وخرافات تان نشان دهنده ومتبارز کننده شخصیت های گرامی وهوشیار شما است، کمی به خود آیید! بیاندیشید وفکرکنید، شما ضعیفی وشکست تان را نه تنها به خود ثابت مینمایید بلکه به همگان معلوم شده که چه کسانی بی خردانه ونامردانه غیراخلاقی وایمانی فکر وحرکت میکنند؟. البته این یک پیام توصیوی واخطار آمیز برای تان می باشد، به امید ودعای اینکه اشتباهات تان رابپذیرید وعفو بخواهید، درغیر آن بار دیگر تقصیر ازجانب دیگران نیست بلکه آنچه به شما برسد پاداش و جزای تان داده خوهدبود.ماهمه جوانان ودانش جویان به حکام وابرمردان مسلمان وعادل صدا وپیام میدهیم که برای جزای قاتلین ومجرمین شهید جوان غوری به زودترین فرصت اقدام نماید زیرا صبر وحوصله مردم وجوانان به پایان خواهد رسید، پیش ازاینکه نگین وعلم دست نشانده تان رکود کند فکر به حال مردم وخویشتن نمایید. ما جوان هرگز غافل وآرام نه نشسته تا باشد که ظالمان ومتجاوزان وآنانیکه با استفاده ازمردم ونیروی دولتی اهداف شوم وغیر انسانی خویش را به سرمیرسانند ، به پاداش وسزای شان برسند.وبرای سایرین پند وعبرت باشد.