آرشیف

2015-2-17

محمد ابراهیم ملکزاده

پیامد ۲۶ دلو چه بـــــــــــود؟

بلی ۲۶ دلو اصلی ترین روز پیروزی مجاهدین بود. درین روز روسها  وهم پیمانان شان به شکست خود در برابر مجاهدین اعتراف کردند، شکست قدرت مادی در برابر ایمان وعقیده ومعنویت  و این روز سر آغاز آزادی تمام کشور های زیر استعمار شوروی سابق و بر هم خوردن موازنه قدرت در جهان بود اگر رهبران مجاهدین در میدان سیاست وتجربه حکومت داری قدم نمیگذاشتند شاید این افتخار از شکوه وجلال بیشتر بر خوردار بود اما دریغ که مسابقه وجدال قدرت این همه افتخارات را به خاک یکسان کرد. تعداد محدودی  به نمایندگی از مجاهدین در کابل به معامله گری پرداختند وبا تسلیمی مجدد قدرت به بقایای حکومتی که علیه آن جنگیده بودند. عزت وشهامت وآبروی مجاهدین را بباد دادند.امروز از آن افتخار جزء داير کردن مجالس نمایشی در گوشه وکنار افغانستان چیزی باقی نمانده. طوریکه دیده میشود آنانیکه پول در آورده اند بدون پرسش از دیگران خود را رهبر وقیم معرفی میکنند. یک روز با گرفتن امتیاز شخصی سر حال وخوش به نظر می ايند وحین از دست دادن چوکی باز هم خشمگین و ناراحت وعصبانی اند و با تدویر محافل وراه انداختن سر وصدا دل خوش میکنند.. روسها را مجاهدین واقعی شکست دادند وعده محدود صاحب چوکی وقدرت وپول شدند وهیچ خبری از حکومت اسلامی نیست.

من از دوستانیکه خود را رهبران مجاهدین معرفی میکنند وبا بیانیه وشعار دلخوش میکنند این تقاضای دوستانه را دارم که بپذیرند این بدبختی ها نتیجه اختلاف و خود خواهی خود شان است ومجاهدین که وارد سیاست نشده اند در تمام ولایات افغانستان قربانی این بازی ها شده اند. در روز های نمایشی یکجا می نشینند ولی در ساختن یک حکومت واقعا اسلامی  یک روز هم کنار هم ننشستند. توان معرفی کاندید واحدی را نداشتند وحال ارکان مهم دولت را بکسانی سپردند که افتخار شکست شانرا در دوران جهاد داشتند.