آرشیف

2014-12-11

غلام صدیق صابر

پیامد جنگ

شور وشورش در وطن بسیار شـده
اهــل کار وکـسبـه بــیــکار شده

طـی سی سال شـده است در میـهنـم
جنگ تحمـیلی تـمام عـیـار شده

نظم کشور جملگی درهــم شکست
مـردمان از زند گی بیـزار شده

سیستـم مـعـارف هـــم پـیچـیـده شــد
اهـل دانـش از وطـن فـرار شده

دزدی وغارتگـری در هـر کجاست
وسعـتــش در جاده وبـازار شده

هـر جـوان از بــدی ایـــن روز گار
مسلکش تــریاک ویـا قـمار شده

کوه ودشت وصحرا زیر آتش است
چار طـرف ماســلاح انـبار شده

ماکه باهــم می ستیـزیـم روز وشب
ایـن پـلان از دشـمـن مـکار شده

خانه جنگی هـا فـزونــتــر می شود
چـونکه از بهـردوامـش کار شده

مـی شنویــم هـمه روز در انـفـجـار
بـینـوا یـا بی گـنـاه شکار شده

از بــرای زور مــنـدان هــــر کـجا
تعـمیـر چنـد مـنـزلـه اعمار شده

کس نه بـیـنی کـه نـدیـده داغ جنـگ
هر دلی از گـروه هـــا آزار شده

هـــمــجــوار ما به ماخـوبی نـکــرد
از وجـودش زنـدگی دشوار شده

دوش پنـهـانی بـه صابر گـفت کسی 
(خواب بینی کاین وطن گلزار شده)