آرشیف

2015-1-22

غلام ربانی غروب

پيشنهاد دانشجويان ولايت غور مقيم در دانشگاه ولايت جوزجان بــــه مردم ولايت غور

بنام خداوند"ج" بخشاينده ومهربان كه عدالت را سرمشق زندگي جهان بشريت گردانيد ودرود بي پايان برمنجي عالم بشريت كه عدالت را برتمام جامعه جاهليت تطبيق نمود.
وقتي از عدالت سخن ميگوئيم وپيرو پيامبرعدالت خواه هستيم وحكومت ما پيروحكومت اسلامي است پس عدالت چرا مساويانه به تمام اتباع كشور تطبيق نميگردد؟
آياماعضوازاين كشورنيستيم؟ كه مانندفرزند بي پدرومادربه دشتي بي پنا مانده ايم كه به سرك،برق،دانشگاه، مراكزصيحي، وغيره كمبودي هاي كه به آن ضرورت مبرم داريم وآينده ملت غور را تضمين مي كند سالهاست كه از آن محروم مانده ايم ودولت مركزي مارا به دست فراموشي سپرده و وعده هاي دروغين دولت مردان هم زماني صورت ميگيرد كه به انتخابات هر لحظه نزديك ونزديكتر ميشويم واين وابسته به زمانست كه دولت مردان ما از مردم ستم ديده و رنج كشيده اين ولايت به نفع شخصي خود استفاده مي كنند.
اگر اين عدالت است پس بي عدالتي چيست؟
با وجوديكه مردم ولايت غور در طي ده سال گذشته ازهيچ نوع همكاري وجان فشاني با دولت مركزي دريغ نورزيدند امابجوابش جز وعده هاي دروغين چيزي ديگري نصيب شان نگرديده است.
بناً نظربه عمل كرد دولت مركزي مادانشجويان ولايت غورمقيم در دانشگاه ولايت جوزجان ازتمام اتباع شرافت مند ولايت غور مخصوصاً از( علماي كرام،محاسين سفيدان گرامي، دانشجويان عدالت خواه وجوانان وطن دوست) احترامانه تقاضا منديم كه باهم همنوا شده ودست بدست هم داده متحدانه به گوش ناشنوائي مسولين دولت مركزي برسانيم كه اگربه خواسته هاي مردم ستم ديده غورتوجه صورت نگيرد نتنها به تظاهرات خويش ادامه داده بلكه در انتخابات آينده شركت نخواهيم كرد.
جا دارد كه مادانشجويان ولايت غور مقيم در دانشگاه ولايت جوزجان از شما مردم شرافت مند وعدالت خواه ولايت غور از راه اندازي تظاهرات كه چندي قبل در مركز ولايت غور(شهرچغچران) صورت گرفت صميمانه تشكرنمائيم.

با احترام!
ازطرف دانشجويان ولايت غور مقيم در دانشگاه ولايت جوزجان