آرشیف

2014-12-5

استاد غلام حیدر یگانه

پيشكش سنگزارهاي غـور و بهـار

از سنگ و دل و سنگ و گل و سنگ و صفا پر
از غلـغلــه ي سنـگ، كمــر تنـگ و فضــــا پر
 
چـون زخمـه ي تمبــور، روان، سنـگ سرِ سنگ
چــون سينـــه ي دوتـــار ز كهســـار صـــدا پر
 
گه سنگ و گهي بره و گه سنگ و گهي كبك
از جــان و تـن و خـال و خط و نـاي نــوا پر
 
هـر مجتمـع سنگ، خليج بـط و قـويي است
هــر ربــع كمــر از تپـش ارض و سمـــا پر
 
تـا ابــر، كتــل در كتــل امــواج نهنگـست
هـــر خطــه ي ايـن بـــرّ ز اقليــم جــدا پر
 
از سنگ، كهســتان چو دبستـان فـرشته
تـا مكتب خـورشـيد، ز پـاكيـزگيهــا پر
 
در سنگ، طــراوت زده لبخنـد چـو كفتــر
چـون طبلـه ي  سيتار ز «تـن تـن تننـا» پر
 
سنگست گلستـان گـره، سبـزه چـو قــالي
از شـاخ و گل و مــرغ، شبستـان خــدا پر
 
صــد قــافلــه ي گــردنــه و جلگـــه و قلــه
از هي هي جـان و جگــر و سينـه ي مــا پر
صوفيه