آرشیف

2014-12-6

عبد الرحمن افضلی

پيام تبريكيه عيد سعيد فطر

فرا ر رسيدن عيد سعيد فطر را به تما م هموطنان عزيز در داخل وخارج كشور تبريك عرض ميدا رم وبالخصوص دانشمندي عزيز وعالم بزرگ آ قاي علم صاحب وسائر دانشمندان عزيز غوري مان در داخل وخا رج كشورتبريك ميگو يم خدا وند ج اين عيد را پراي تما م مسلمين عيد توام باصلح وارامي بگر دا ند تا مسلما نا ن بتوانند به خوشي تجليل نما يند در اخير با يك مصرع از شاعر پرافتخار استاد سخن استا د خليلي با شما خدا حا فظي مينما يم:

مبارك باد عيد ان اوآره گان

كه زير اسما ن جاي ندارند

اگر انجا بغر بت جان سپارند

براي قبر ما واي ندارند

والسلام

عبد الرحمن افضلي غور