آرشیف

2015-1-8

محمد حسین نبی زاده

پوهنتون پل سوخته بین المللی شد

 

یک خبرخوش به تمام کارکنان وهواداران این پوهنتون وآنانیکه درآینده میخواهد به این پوهنتون ادامه تحصیل نماید؛ دلیل بین المللی شدن این پوهنتون را نکات ذیل میداند: پوهنتون پل سوخته به نسبت داشن کدر جوان، بابهترین موقعیت(نزدیک بحر)، اولین پوهنتون شناخته شده درآسیا، صنوف جداگانه بادرنظرداشت جندر، داشتن لابراتوار وتست عملی مواد، شاگرد محوری وگروپ بندی شاگردان، جذب شاگرد ازسراسرجهان وبه سنین مختلف و …بین المللی شد. تاریخ آغازاین پوهنتون دقیق معلوم نیست اماآنچه که فارغین آن درقبرستان ها نشان میدهدعمرش ازیک قرن هم میگزرد.این پوهنتون بطوررسمی به نمبرجواز420-420-39-39 به دولت راجستر بوده وفعالیت مینماید. درین رابطه وزارت همکاری باموادمخدراظهارخرسندی کرده ومیگویدهمکاری ما بااین پوهنتون بیش ازتصورمردم مابوده و ماکارهای خوبی راانجام داده ایم قراراست یک صنف جدید"آشنایی باموادمخدر وراهای استفاده آن" نیزدرچارچوب این پوهنتون اضافه گردد. خواستم بارئیس پوهنتون سوالاتی رامطرح کنم ولی موفق نشدم امامصاحبه ای که بامحصلین داشتم زیادترش راکسانی تشکیل میدهد که ازایران چانس خورده برای ادامه اش به این پوهنتون مراجعه کرده است. کسانیکه علاقه تحصیل دارد میتواند بطور24 ساعته درین پوهنتون مراجعه نماید وازمزایائی آن مستفید شود.

شعار: دربخش تیوری؛ تربیت نخبگان و دربخش عملی مردان آهنین شعارماست.

 

پوهنتون پل سوخته بین المللی شد( طنز)پوهنتون پل سوخته بین المللی شد( طنز)