آرشیف

2015-1-22

امين الحق امین

پوهنتون تعليم و تربيه غور در حــال فروپاشي

 

شكي نیست که تعليم وتربيه در هر جامعه نقش بی بدیلی را در توسعه و پیشرفت علمی و اقتصادی آن منطقه دارد. اما در نبود رهبری و مدیریت قوی و بودجه و پشتوانه محکم و مطمئن نمی تواند برنامه ریزی دقیق در این زمینه انجام بگیرد و مهم تر از همه این که عدم درک درست از چالش ها و مشکلات این عرصه و همین طور فرصت های موجود در این زمینه خود مانع جدی فرا راه تقویت نظام تعلیم و تربیت در هر جامعه ای است. بنا بر این بایسته است ابتدا درک درستی از چالش ها و مشکلات موجود در این زمینه بوجود آید تا با رفع این مشکلات بتوان به تقویت و توسعه تحصیلات عالي در جامعه همت نمودكه مثال واضح آنرا ميتوان به وضعيت فعلي پوهنتون نوتأسيس غور اشاره كردكه درسال 1391 به عنوان يك موسسه مستقل تحصيلات عالي منظوروبه فعاليت آغازنمود كه متأسفانه نسبت غفلت مسئولين به پوهنتون ولايت هرات ادغام يا بهتربگويم از امتيازات آن كاسته شد،و تجربه يكساله اين پوهنتون طوري نشان ميدهد كه اين پوهنتون نه آنكه به طرف بهبودي نيست بلكه درحال فروپاشي است.
نارسايي هاي مدريت اين مؤسسه ازيكسو، عدم آگاهي كامل از محيط واز سوي ديگر ضعف و ناتواني ايشان در اداره باعث آن شده است تا كمك هاي دولت مركزي ازدست و، اميدو انتظار مردم را به يأس تبديل نمايد. با آنكه ما درآستانه آغازسال دوم تعليمي پوهنتون غورقرار داريم حتي هنوزهم محصلين اين پوهنتون ازآدرس دقيق پوهنتون شان آگاهي ندارند، نبوداستاد،نبود تعمير مشخص وكوتاهي مسئولين همه تعريف از مشكلات اين موسسه است و انتظار ميرود تا مقام محترم ولايت ، شوراي محترم ولايتي، وكلای محترم مردم غور و نهادهاي زيربط، مشكلات اين موسسه را بررسي نموده و درصورت ضرورت، تغير در مدیريت اين موسسه بوجودآمده تا بتوانيم به مشكلات موجوده فايق آئيم تا از بسته شدن دروازه هاي آن در آينده جلوگيري شود.
ازآغاز تأسيس، اين مؤسسه درغورتا حال بدون شك موردهمكاري هاي دولت محلي ومردم اين ولايت قرارداشته که نبایداز آنها چشم پوشی کرد، باآنهم اندك تغير در اساس اين موسسه احساس نميشودكه ازجمله ميتوان به بعضي ازاين كمك ها مختصرأ اشاره كرد:
– مقــام ولايــت (اهدأ تعمير براي مدت يك سال،فرش،ميز،چوكي،كمپيوتر وغيره.).
– شــوراي شهر (کمک های نقدی وغیرنقدی) . 
-مأمـورين دولتــي(کمک ازمعاشات شان،اهدای کمک ازطرف معارف وحتی معلمین مکاتب روستایی). 
– همـكاري مـردمي (اهدای صدجریب زمین ازطرف اهالی شریف قریه جات تله) . 
– همكاري تحصيل كرده گان (تدریس مضامین بصورت افتخاری ). 
– همكاري نهاد هاي فرهنگي واجتماعی (دفترحقوق بشر ووبسایت جام غور).
دراخير يكبار ديگر از همه مسئولین محترم كه باعث ايجاداین موسسه تحصيلات عالي در غور شده قدرداني نموده ، انتظار میرود تا درزمينه تسهیلٰ وتجهیزآن ازهيچگونه كمك دريغ نورزند.