آرشیف

2015-7-13

afrotan

پهلو های فلسفی و توحیدیی فتوای رمضان !
برای ورود به بحث مربوط به رمضان می بایستی هدف اصلی این فریضه را  به عنوان یک گفتمان فلسفی در حوزه توحید توضیح نمود  و به چند پرسش  گوناگون فلسفی پاسخ داد . نخست باید به این پرسش متعلق به فریضه رمضان که آیا تنها انسان به حیث یک موجود هدف مند اجتماعی در تاریخ بشر مکلف به انجام فریضه ای موسوم به رمضان بوده است یا هم انسان بحیث یک موجود فعالی که مؤلد خِرد و عقل است به عنوان یک حلقه کوچک اما در عین حال جانشین پروردگار در هستی مأمور گشته است تا سالی یکماه چنانچه قرآن تصریح نموده است که زمان روزه از سحر تا اول شب یعنی غروب آفتاب است

ادامه مطلب اینجا