آرشیف

2015-1-8

عبدالظاهر توانا

پهـلــوانـــــی در تیوره

ولسوالی تیوره یکی از ولسوالی های پر جعمیت و فرهنگی ولایت غور است که این ولسوالی، در سابق مرکز ولایت غور بوده اما در دوران که، محمد حنیف خان در آن حکمرانی داشته انتقال ولایت از تیوره به چغچران صورت گرفته است. اما این ولسوالی مهد علم، دانش و فرهنگ است تمام مردم آن تا اکنون رسوم فرهنگ آبا و اجداد شان حفظ کرده و به آن احترام خاص دارند. یکی از مراسم مرسوم در این ولسوالی، فرهنگ (عنعنه) پهلوانی است. که از اجداد و نیاکان شان مانده و در سه روز عید بخاطر استقبال از عید و خوشی جشن می گیرند و در این جشن شان بزرگان، جوانان و نوجوانان بدون کم شرط وشرایط یا جوایز با هم پهلوانی می کنند. که چند تصاویر از آن را به دسترس شما عزیزان قرار داده ام.

 

پهلوانی در ولسوالی تیوره ولایت غور

 

پهلوانی در ولسوالی تیوره ولایت غور

 

پهلوانی در ولسوالی تیوره ولایت غور

 

پهلوانی در ولسوالی تیوره ولایت غور

 

پهلوانی در ولسوالی تیوره ولایت غور

 

پهلوانی در ولسوالی تیوره ولایت غور

 

پهلوانی در ولسوالی تیوره ولایت غور

 

پهلوانی در ولسوالی تیوره ولایت غور

 

پهلوانی در ولسوالی تیوره ولایت غور

 

پهلوانی در ولسوالی تیوره ولایت غور