آرشیف

2021-3-25

محمد اسحاق ثنا

پنجه حوادث

خواهم که مردم ما خوش روزگار باشد
آرام و شاد و مسرور با اعتبار باشد

خواهم شکوه کشور گردد دوباره بالا
صلح و ثبات آید مردم قرار باشد

ناید صدای ناله از گوشه گوشه ای شهر
دیگر نه هم‌ شهیدی نه انفجار باشد

باشد چمن شگوفان هم شاخه ها پر از بر
مرغان همه غزلخوان از غم کنار باشد

ای کاش صلح گردد نی قتل و نی جنایت
در کنج کنج میهن امن و قرار باشد

شاعر به ذوق آید خود شعر تر سراید
مطرب به مستی مستی با ساز و تار باشد

ای میهن عزیزم در پنجه حوادث
دایم ترا نگهبان پروردگار باشد

محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا
۱۴‌.۰۳.۲۰۲۱