آرشیف

2015-4-8

نورالله وثوق

پنجره هــــای بسته

جایی نمانده پنجره ی وا خدای من
بگشا دری به جانبِ فردا خدای من

بویِ بهار عاطفه ی را عنایتی 
دارد هوای تازه تماشا خدای من

یاسیلِ ناله کشته مرادرمسیرِ آه
یاسوز دغِ آتشِ سرما خدای من

تنهاهمه اسیر هوسهای جمع خویش
ماندم به کنجِ وسوسه تنها خدای ِ من

سروچمان شهیدِ دم زخمه ی تبر
جانِ چمن حواله ی یغما خدای من

درهرگذرگذار گراز وگریز من 
گمگشته راهِ رفتن ازینجا خدای من


ماییم و تیغِ کینه ظلمت به هرطرف
مرگ است وجنگ و خنده ی دنیا خدای من


نورالله وثوق
..
سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۴