آرشیف

2014-11-27

گل رحمان فراز

پله پله تا ملاقاتِ پیروزی در کانکور!!!

کانکور از جملۀ مهم ترین امتحان های بین الکشوری کشور مان به حساب می آید که کلیدِ رشد و پرورش انسان های تحصیل یافته در این نهفته است که بدون سپری نمودن امتحان کانکور (امتحان پیش دانشگاهی)، ادامۀ تحصیل و درخواست کار در مراجع بلند پایه و مرکزی امکان پذیر نیست و از این خاطر است که بعضی به آن لقب پله های پیروزی می دهند. در این پروسه، شاگردان 12 پاسِ کلیه لیسه های عالی کشور به نیت ادامۀ تحصیل، رشدِ ذهنی، تکمیل سازی نصاب تعلیمی شان اشتراک می ورزند. همانطوریکه معلوم میشود شاگردان ولایات مترقی و سهولت یافته که در زمینۀ رشد تحصیلی افراد، سهولت آفرینی های (مراکز آموزش جامع و اختصاصی آمادگی کانکور) ایجاد شده است، به آسانی می توانند از این پله موفقانه عبور نمایند. اما شاگردانِ چون شاگردان ولایت غور و ولایات امثال آن چندان مستفید این سهولت ها نیستند و با وجود آن هم، غوری ها در طی دو سال اخیر توانستند خاطر نشان سازند اینکه آنها با امکانات اندک توانستند بیشترین استفاده را ببرند که مثال های زنده اش شکستن ریکورد کانکورِ 91 (دو پسر شاگردِ غوری، اول و دوم نمره های کانکورِ همان سال شدند) و اختصاص دهی بیشترین آمار بورسیه های خارجی سال 92 (که برای کسانی که بلند ترین نمره ها را در کانکور اخذ کرده بودند) در بین کلیه ولایات می باشد.
تعداد کانکور نشینان امسال (93) غور بطورِ کلی به 2621 تن میرسید که از جملۀ این آمار 1674 تن ذکور، 346  تن اناث، 550 تن متفرقۀ ذکور و 142 تن متفرقۀ اناث می باشد.  بنا به تجارب قبلی از رشدِ افسانه یی شاگردانِ سال های قبلی این را در می یابیم که نتایج و پی آمد های امتحان امسال هم مانندِ سال های قبلی چشم گیر و امید وار کننده خواهد بود برای اینکه شاگردانِ غوری با انگیزۀ عالی و ذهنیه رقابتی بنوعی سالم اش آمادگی گرفتند.
سر انجام، پیروزی کلیۀ شاگردان اشتراک کنندۀ غوری را در این کانکور از خداوند متعال تمنا دارم.
"پیروزی به کام شاگردان زحمت کش باد."