آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

پلــــــــــــــــــــورلیزم:

 

بیاین عزیزان بیاین دوستان، از سایت همه گانی، سایت همه دنیای جام غور، صدای نیکوی پلورلیزم را بالا کنیم، برانارشی یورش و نفرین عطا فرمایند..
پلورلیزم هم دگر پذیزی انسان ها ، از هر رنگ و پوست و فرهنگ ها عقاید زبان های گوناگون در پرتو روابط همکاری های انسانی، معاملات بازرگانی و ساختاری را گویند.
پلورلیزم هم سوی ،هم دوشی، هم گامی انسان در پیاده نمودن نظام ثبات و عدالت پناهی در دنیا!!! 
این انارشی است که از دیر زمان ها بر ما نا روای نموده و می نماید. عدالت و قانونگرای ها را زیر پرسش برده و انسان سازی ها را دامن میزند.
بیاین جنگ های نازی ها را و برترجوی های نازی ها بود. که اروپای شرقی را تا حومه های ماســــــــکو زیر لگد کردن و هرگونه ظلم و ناروای را بر پیکر انسان ها برپیکر همه ظرافت های اقتصادی، فرهنگی وارد اوردند.
همین انارشی و انارشیست ها بودند که روزانه صد ها و هزار ها جان انسان را در سرزمین های ماتمستان خودمان عراق،سوریه،فلسطین و اسرایل میگیریند. 
انارشیست ها در همه دنیا زنده اند بیاین از جام غور بر پیکر شوم شان سرمستانه یورش بریم.
آری این انارشیست ها، شیطان مابانه بر خر اهداف غیر انسانی شان سر چپه سوارانند.
خیلی ها دلم میخواهد از سرزمین غور، بر مردمان خوب، صاحب فرهنگ و دنیا پذیر اکراین-روسیه صدا بلند نمایم و با تعارفات فراوان از ایشان بپرسم که گورستان های سپاه گمنام را فراموش فرموده اند. هنوز در پیتروگراد خون زنان ، مردان تان نخشکیده ایا در پیتروگراد مشعل جاویدان سپاه گمنام ، یا در کیف زیبا و همیشه بهار ان ها مشعل ها خاموش شده اند. که روس های محترم، اکراینی های عزیز، دارند دست شرمنده و ناپاک جنگ را میبوسند، درد ها و آلام جنگ بزرگ دوم همه دنیای را از یاد برده اید؟؟؟ طراحان جنگی نظامی، شما دارند طرح جنگ را میریزند، با ایشان از من پیغام برسانید، دست از طراحی این جنگ با تخنیک عالی و قوی جنگی بردارند و باری به خود ایند، هنوز سرزمین های خوب شما خاطرات جنگ تلخ هتلر-استلین را فراموش نکرده اند، نمیکنند ، نخواهند کرد. 
دست بزرگان و روی خوردان تان را میبوسم.
یعقوبیان فیروزکوهی