آرشیف

2015-2-6

کریم سهیل

پلان پنجم شهری شاروالی چـغچــــران

پلان پنجم شهری شاروالی چغچران

 

چندین سال دولت و مردم کندیوال با هم بالای زمین های غرب شهر چغچران دعوا کردند . بلآخره دولت و مردم کندیوال با تقسیم مدعی بها به دعوی پایان دادند . آن زمین زیر نام پلان پنجم شهری توزیع شد . مطابق مکتوب 701/658 مورخ 11/8/1391 مدیریت اسناد عالی مقام ولایت غور که عنوانی ریاست شاروالی غور صادر گردیده است ؛ کمیسیون را از ادارات ذیل:

1- نماینده ادارۀ مبارزه با ارتشا و فساد اداری به حیث عضو.
2- نمایندۀ شورای ولایتی به حیث عضو.
3- نمایندۀ انشکاف شهری به حیث عضو.
4- نمایندۀ قوماندانی امنیه به حیث عضو.
5- ( تحت ریاست شاروال) . منجانب مقام ولایت غور.

مؤظف شده اند تا زمین پلان پنجم شهری را عادلانه برای مستحقین بعد از صدور حکم مقام ولایت توزیع نمایند . 
حالا ؛ آیا ادارات که به حیث عضو کمیسیون تعیین شده اند ؛ خبر دارند که عضویت کمیسیوت توزیع پلان پنجم شهری را دارند ؟؟ اگر خبر دارند , آیا این توزیع را تأیید می کنند ؟؟ و درخواست ها و اسناد و سوابق هر نمره زمین را ملاحظه شد و تأیید کرده اند ؟؟؟ آیا زمین ها برای مطابق متن مکتوب والی صاحب به افراد مستحق طور عادلانه توزیع شده است ؟؟؟ اگر طور عادلانه توزیع شده است ؛ پس چرا منطقۀ « گنج » که شامل پلان پنجم شهری است, تا هنوز توزیع نشده است ؟؟؟ صرف دو خانه طور پخته و اساسی توسط افراد ردۀ اول حکومت ساخته شده است و بس ؟؟؟ دیگر هیچ کسی در آن ساحه ملکیت نساخته است ؟ سوال این است که آیا افراد ردۀ اول حکومت افراد مستحق اند و توزیع بهترین نقاط زمین برای افراد دست اول حکومت کار عادلانه است ؟؟؟ بعضی افراد بلند پایۀ دولت نمره های خود را بفروش رسانیده اند ؛ آیا این کار به قول والی صاحب, توزیع عادلانۀ زمین پلان پنجم شهری است یا به گفتۀ کاسبان تجارت؟؟؟ در این مسایل امید وارم همه تحقیق کنند و نظریات خویش را با مقامات در میان بگذارند.