آرشیف

2015-1-22

صدیق الله لامع

پـیــــــــــام تـبــریــــکی

 

دورد ودسلام برناجی عالم بشریت حضرت محمدمصطفی (ص) آغازسال پرمیمنت 1392هجری وخورشیدی وجشن باستانی نوروز را به همه هموطنان عزیزخود در داخل ووخارج ازکشور،مخوصامردم نجیب وشریف ولایت غورخانواده های محترم شهدا،معلولین وقربانیان طبعی که عزیزان شان راازدست دادند،تبریک وتهنیت مگویم همانطوری که فصل بهارفصل تجدید حیات برای نباتات وگیاهان است ،ارزومندم که که سال جدید برای مردم افغانستان به خصوص نسل جوان مافصل شکوفایی ،استعداها ورشد ظرفیت هایی آنان درعرصه کسب علم ،معرفت ومعنویت باشد من ازهمه جوانان کشور مخوصوصا جوانان غور اعم ازپسران ودختران می خواهم که درسال نوباحضورگسترده وپرانگیزه شان درمراکزآموزشی ،تحصلی،وورزشی یک رستاخیزعلمی وفرهنگی رادرکشوربه نمایش گذارند بااستفاده ازفرصت ازایثاروفداکاری هرهم وطنی که طی سال گزشته جان عزیزش رادرتآمین امنیت ،صلح وثبات درکشور سخاوتمندانه اهداکرده است به نیکی یادنموده به ارواح پاک شهدآدرود می فرستیم ارزومندم که درسال جدیدمردم مادرساحه وحدت وهمدلی ازاسایش وارامش که شایسته هرفرداین مرزبوم است ،برخوردارگردد.
هم وطنان عزیز بهارفصل بیداری ها وبهری گری هاست بهارفرصتی است گرانبهاکه خداوند دراختیارزمین مِيگزارد تاخودرا لطف سرشارخدا سبزوسرشارسازد هم چنین بهارفرصتی است گران سنگ برای انسان به عنوان خلیفه خداوند(ج)درزمین تاهماهنگ باطبعیت به استقبال بهارآغوش بگشایدوبه پیشوازخوبی ها ونیکی هابشتابد ودرتحویل وتحول سال درروش ومنش انسانی اش تغیروتحول به وجودآورد.درس بهاردرس شکوفتن وشکوفاکردن ،درس ساخته شدن،درس شادبودن وشادکردن ودرس آموختن وافروختن است ماامسال درحالی به استقبال بهارمیرویم که الودگی محیط زیست به یک چالش بزرگ جهانی تبدیل شده است وسعت خاطرات ناشی ازاین معضل تاانجاست که تنهادولت هانمی توانندباان هامقابله کرد،بلکه هرفرد وخانواده مسؤولیت خودرادراین زمینه ادانمایند.من به عنوان هم وطن ازتمام هم وطنان عزیزخودبه خوصوص دهقانان محترم توقع دارم که درجهت سرسبزی وشادبی محیط شان بیسش ازپیش توجه نموده وباغرس حداقل یک اصله نهال به بهبودی محیط زیست شان کمک نمایند.باردیگرآغازسال 1392هجری وخورشیدی رابه تمام هم وطنان عزیز تبریک گفته وبرای همه، صحت،سلامتی وموفقیت بیش ازپیش ارزو منمایم امیدوارم که سال نوسال اکنده ازنعمت،برکت،صلح صفاصمیمت برای هرفردکشورمابوده همه زندگی خودرا مانندگلهای پرطراوت بهاری دورازهرگونه رنج والم به پیش ببرند.

 

بااحاترام 
صدیق الله (لامع) دانش جوی سال چهارم دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه ننگرهار