آرشیف

2015-1-12

استاد محمد عارف ملکزاده

پـیــــام تسلیت و هـمـــــــدردی

با تا ئسف فر ا وا ن شنید م و اطلا ع حا صل کر د م که هفت طفل معصو م و شا گر د ا ن مکتب هر یک بنا مها ی عبد الر حما ن فر زند محمد ابر ا هیم وعبد البشیر فر ز ند بها و الذ ین و نو ر الحق وشمس الحق فر ز ند ا ن فضل الحق وحمید الله فر ز ند عبد الله و فضل احمد وشر ف الد ین فر زند ا ن محی الد ین تو سط ما ین جا ساز ی شد ه از قبل از طر ف نو کر ا ن حلقه بگو ش پا کستا ن بنا م طا لب در قر یه خو ا جه غا ر و لسو ا لی تیو ر ه بشها د ت ر سید ند شنید ن این خبر جر ئت مر ا سلب وروح و رو ا ن مر ا تغیر دا د و مر ا بیا د سا ل 2006 ز ما نیکه در غو ر رفته بو د م در همین قر یه با چند ین طفل خو ر د سا ل که از مکتب رخصت شد ه بو د ند وسا عتها ی 12-30 بعد از ظهر بو د بطر ف خا نه ها ی خو د میر فتند اند ا خت و آنها با با ز یها ی طفلا نه خو د که یکد یگر را با طبر ا ق و بکس کتا بها ی مکتب خو د میز د ند و شو خی میکر د ند ز ما نیکه چشم شا ن بما افتا د هر کد ا م بجا ی خو د استا د ه شد ه و شو خی را بس کر د ند وهر کد ا م شا ن بنو بت سلا م مید ا دند کا کا سلا م علیکم انسا ن نمیتو ا ند زیبا ی ها ی این صحنه با ز ی اطفا ل را ذر یعه نو شتن و گفتن بیا ن کند و من فکر میکنم همین الآن همین اطفا ل بو د ه ا ند که قر با نی جنا یت ا جیر ا نی شد ه ا ند که نا م شا ن طا لب است .
بد ینو سیله میخو ا هم از طر یق همین نو شته بر ا ی بر ا در انم هر یک بها والد ین –فضل الحق-عبد الله – محی الد ین- محمد ابر اهیم عر ض تسلیت نما یم و آنها شهید اند و بر ا ی پدر ا ن و ما د ر ان و خو هر ا ن دا غ دید ه شا ن و استا د بزر گو ا ر حید ر ی صا حب و همه اقا رب و دو ستا ن شا ن همه مر د م قر یه خوا جه غا ر و لسو ا لی تیو ر ه تسلیت عر ض نمو د ه و بر ا ی هر کد ا م شما عز یز ا ن صبر ی جمیل از خد ا و ند پا ک خو ا ها نم و در غم و اند و ه شما شر یک هستم .میخو ا ستم ذر یعه تلیفو ن همر ا ی بر ا در ا ن دا غ د یده خو د تما س بگیر م مگر مو فق نشد م . محمد عا ر ف ملکز ا د ه