آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

پـُر تـَو

نجـو ر ه د  لـبر م ا یشتـو کـُنـُم  مـه
کـا  ر و با ر ه  مگـر پُـر تـو کــُنــُم  مـه
بر و م ا ز « پُر چـمن» ا َ غــَی  بـیـا  ر م
پیش ا ز پیش فکر جوهـنه گو کـُـنـُـم مه
*
جـَلـَک
هـو ا  ا یـّا س و بـَََلبـَل د ا ر ه مهــتــو
جـَلـَک، میـر یسه یا ر جا ن نیمهً شَـو
د لـم ر ا پشـم  تـا  ز ه  کـن خـد  ا جـا ن
به پـیچـم د و ر کـلکـا  نـش بـه یک تـو
*
جیگـَه
جیگه بر من چو د و ز خ گشته ا مشـو
تک و تـنهـا مـیـلـر ز م ز یـر جُـمـخـَـو
بیـا د لـبـر بـَمـُر د  م ا  ز خـُو نـو کی
ز چـشـمــا نـم  پـر یـد ه  یکـسـر ه خــَو
*
نیش ا فـتـو
بیا خپ خپ سر ی با مم من ا مشو
نتر سی گـر سگک میکـُنـه غـو غـو
شب عـیـد ا ست کـُنم جا نـم فـد ا یت
بـه پـهلـو یـم بـشـن تـا نیـش ا فـتـو
*
تـَکـشـا د
بر و م ز ا ر ی کـُنم به پیش خا لی تو
که مهـما نی کـُنـه  با بـه و لا لی تـو
عـیـد  قـر با  ن  بگـیـر م تکـشـا د نر
بد سـتها ی پر بـیـا  م  د َ می خا نی تـو
*
  
چـَلمه
بَچَی  خـا لـه ،بـَچَی عـمــه نـد ا ر ی
خو بست که ر مه و خـَلمه ند ا ر ی
بـه  بـیـن  د خـتـر ا ی نـغــز محـلــه
تو یي تنهـا که بـو ی چـلمه نـد ا ر ی
*
د َ بـّه
تـمـا  م  د  خـتـر ا ر  بـا  ا َ و مـیـتـن
به خـیک  و دَ بـّه و مـشکَـو مـیـتـن
میگـیر ند چـند بـُز و بـُز غا لـهً گـَر گ
به« پشتـهً کو ر یج و مُرغـو» میتن
*
لـُکـَــک
بیا که دُ شمَـنـا ر هَکـپـَک کـنیم یا ر
ز جا ن خو د هـمر کـَو شَک کُـنیم یا ر
بگـر د یـم د ست بـد سـت بین محــله
نا نه به جا ن شـا ن لـُکـَک کـُنیم یا ر
*
د و لا غ
هـمـه آ ر تـیـنـه ها، د اغ د اغ میشـن
بـز یـر بـقــر ه  و د  و لا  غ  میشــن
میسو ز نـد و میسا ز نـد تا د م مر گ
ز یا  د ی نو کر ی ا مـبـا ق مـیـشـن
*
چو لا  ق
بـه خـا نـه  د خـتـر ا تـَـبّـا ق میـشـن
به بـَربـَرد ی جو ا نا ن د ا غ میشـن
ا گــر با نـو جـو ا  نی د ل بـبـنـد نـد
بز یر لت  و کو ب  چو لا ق مـیشـن
 
03.11.2010
عبدالغفور غوری

لغت نا مه

 • پُر تو:تر ک کر د ن کا ر ی، چیز ی ر ا بجا ی ا ند ا ختن و ر فتن، رها کر د ن.

 •  نجـو ر: مر یض .

 • ا یشتـو: به جستجو ی چا ر ه و علا ج کا ر ی بو د ن، چه کا ر ی با ید کر د

 • ا َغـه: آ غا ، پیر بز ر ک.

 • جوهـنه گو: گو ی جو ا ن  که ا ز یکسا ل کلا نتر با شد.

 • جـَلـَک : تو تهً ا ز چو ب که پشم ر ا بد و ر آ ن بسته میکنند و د ر ا ثر د و ر د ا د ن و یا تو د ا د ن پشم ر ا به تا ر تبد یل میکنند.

 • ا یـّا س : هو ا ی صا ف و پا ک.

 • بـَََلبـَل: شعا ع د ا د ن. 

 • ر یستن : پشم ر ا به تا ر تبد یل کر د ن.

 • جیگـَه : بستر خو ا ب و یا ی جا ی خو ا ب

 • ا مشـو: ا مشب.

 •  جُـمـخـَـو: لحا ف مخصو ص که ر و ی ا ن ا ز تا ر پشم و با فته شد ه با شد.

 • خـُو نـو کی: سر ما و هو ا ی یخ.

 • نیش ا فتو: ا و لین  ر و شنی ا فتا ب  و یا بر آ مد ن آ فتا ب د ر قله ها ی بلند کو ه.

 •  تـَکشا د : بز نر که یکسا له شد ه با شد.

 • با بـه : پد ر.

 • لا لا : بر ا د ر. 

 • چـَلمه: سر گین خشک شد هً گا و و گو سفند  که ا ز ا ن بحیث مو ا د سو خت بر ا ی گر م کر د ن منز ل د ر بخا ر یها ا ز آ ن ا ستفا د ه میکنند.

 • خـَلمه : گلهً ا ز چو چه ها ی بز و گو سفند.

 • د َ بـّه: و سیلهً مخصو ص ا ست که مر د م ما لد ا ر ر و غن ر ا د ر بین ا ن ذ خیر ه میکنند.

 • خیک : پو ست حیو ا نا ت که د ر بین آ ن ر و غن ر ا نگا هد ا ر ی میکنند

 • لـُکـَــک: ز هر جا ن شد ن

 • د و لا غ: چا د ر مخصو ص که ز ن ها د ر ز یر آ ن پـُت میشو ند و ر و ی شا ن ر ا کسی د ید ه نمیتو ا ند.

 • آ ر تینه : د ختر ها و ز نها ر ا آ ر تینه میگو یند.

 •  امباق (همباق):  دو زن که یک شو هر د ا شته با شد.

 • چو لا ق: ز خمی و ا فگا ر 

 •  تـَبـّا ق : نا ن پز ، پخت و پز کنند ه ً غذ ا 

 • بر بر د ه : د ر بر ا بر ، د ر مقا بل ، ا ز خا طر ی .