آرشیف

2016-3-7

ف. بری

پــیــکار زنــــــــان

ارج میدارم روز زن را ، احترام بی پایان به شیر زنانیکه  برای احراز  حق انسانی شان بر علیه ظلمت پرستان در مبارزه اگاهانه قرار دارند .

زن تویی آن خلقــــت والا مقام
وصف تـو بالاتر است ازهرکلام

هم تویی تند یس مهــر و عاطفه
زیب مادر نیست جــــز ارج تمام

بر تو مد یونند هـــــــر فرد بشر
از زمـــــان زایـــش و دور فطام

گر نداند حـــــرمت و احسان تو
کی بود وی را صداقـت برمشام

 جهل وظلمت کی شناسد این بها
هستیی دنیـــا به تو کردند حرام

در اسارت میکشند بــــا نام دین
دیو  ظلمـــــت مایه رنج و ظلام

گشته ای پامال موهــوم درجهان
هم به آن دنیات ندارند خوش پیام

زین خراف وجهل خودرا وارهان
طینت خوبـــت بــــود والا مقام

بر فگن طـــومار وهم و بردگی
ای زن افغان بگیربر دست زمام

بر ستیز بـــر جاهلان زن ستیز
برگروه قاتل  و بـی ننــگ و نام

ارج میـــــدارد بری روز زنان
پیـــک آزادی بودی شان درقیام