آرشیف

2015-1-12

استاد محمد عارف ملکزاده

پــیـــــــــروزی شما مبارکبـــاد

حضو ر همه خو ا نند ه گا ن و علا قه مند ا ن سایت وز ین جا م غو ر سلا م و عر ض اد ب و احتر ا م دار م .
بخصو ص خد مت فر ز ند ا ن مر د م غو ر هر یک عبد القا سم جا ن و ذ بیح الله جا ن و خلیل ا لله جان و با نو ی شیر ین کلا م غو ر که من افتخا ر کا کا بو د نش را دار م محتر مه منیژ ه سلیمی که فعلا در ولا یت بغلا ن ز ند ه گی میکنند وهمه کسا نیکه امسال در امتحان کا نکو ر در غور اشتر ک نمو ده اند از او ل تا آخر از الف تا یا همه گی و تما م شما اشتر اک کنند ه ها او ل از همه سلا مها و احتر ا ما ت قلبی مر ا که بسیا ر از فا صله دو ر که قلبم از خو شی برای تا ن میتپد قبو ل کنید دوم این مو فقیت و و کا میا بی را بشما جو انان و فا میلها ی محتر م تا ن ودو ستا ن اقا ر ب شما و استا دا ن شما و همه مر د م ولا یت غو ر از صمیم قلب تبر یک و تهنیت گفته برا ی شما در طو ل عمر مو فقیت و کا میابی مز ید آرزو میکنم . شما که سد سکند ر و دیو ا چین ر ا شکستید برا ی خو د و فا میلها ی خو د و مر د م خود افتخا کما ئی کر د ید این افتخا از همه مر د م غو ر است امید وا ر م در دور ا ن تحصیل هم از خو د شا یستگی و لیا قت نشا ن د هید تا از ین را ه بتو ا نید بمر د م و وطن خو د مصد ر خد مت شو ید . پیا م من بشما دو ستا نه ورو شن است من شما را بگذ شته ها ی دور سر گر دا ن نمیکنم افتخا ر که نا ن ندارد . میخو ا هم قصه کو چک ر ا بشما بنو یسم – گو یند در شهر قند ها ر (کند ها ر) خار کشی بو د همیشه از کو ها خار میآورد ودر با زار میرو خت وزند ه گی میکر د روز ی پشتا ر ه خا ر ازکوه بپشت کر د ونز دیک شهر بز مین گذ ا شت و نفس تا ز ه کر د و گفت شکر خد ا کسی از پهلو یش گذ شت گفت چی شکر خد ا نفس تو از خا ر کشی بر آمد باز هم شکر خد ا خا ر کش در جو ا ب گفت اگر خا ر کش هستم خد ا را شکر که بقو م خود محمد زای هستم من شما را بسیا ست و پار تی وحز ب تشو یق نمی کنم بلکه میگو یم تحصیل کنید ودر س بخو انید یعد ختم تحصیل همه گی وهمه چیز خو د شان بسرا غ شما می آیند .یکد یگر را دو ست داشته با شید بو طن و مر د م خو د عشق بور زید .با عر ض حر مت محمد عا ر ف ملکز ا ده