آرشیف

2015-11-25

بنیاد فرهنگی جهانداران غوری

پــیــــــــام هـمــــــــدردی

 بنیادفرهنگی جهانداران غوری

بخش فرهنگی و ارتباطات دفتر مرکزی

باتأسف اطلاع گرفتیم که بار دیگر محترم احمد سعیدی  تحلیل گر شجاع کشور مورد حمله ی غارت گران قراگرفت و سخت جراحت برداشت، این حادثه المناک تمام منادیان آزادی و استقلال را در کشور بار دیگر متألم و متأثر نمود.
 بنیاد فرهنگی جهانداران غوری بر همچو دسایس نامیمون با نفرت نگریسته وآنرا یک عمل خلاف انسانی و بزدالانه می پندارد، این بنیاد درحالیکه خودرا به غم فامیل محترم این شخصیت دانشمند شریک میداند، از درگاه خداوند بزرگ برای شان صحت کامل آرزونموده وهمچنان از مسئولین امورخواهان آنست که از همچو حادثات دلخراش قبل از وقوع جلو گیری نمایند و نگذارند دست های سیاه دشمن مانع ابراز حقیقت ها گردد.