آرشیف

2015-1-14

محمد ابراهيم آريائي

پــيــــــــــــام تـسـلـيــــــت

 
درد ودريغ آگاهي يافتم كه همكار م استاد غلام حيدرخان (محمودي) اديب ،نويسنده ،شخصيت فرهنگي واجتماعي غوربعدازيك بيماري طولاني درزاد گاهش دردهكده كمنج ولسوالي شهرك ولايت غور داعيه اجل را لبيك گفته است .
 
قالو انالله وانااليه راجعون
 
اينجانب خاطرات نيكي كه ازمرد دانشمند واستاد مهربان دارم خودرا دراين اندوه شريك دانسته ونبود استادرا درميان فرهنگيان ،دوستان واهل معارف ضايعه بزرگ ميدانم بدينوسيله مراتب تسليت وغم شريكي خويش را به فامبل محترم شان ،دوستان وهمكاران شان ابرازداشته وازبارگاهي خداوند (ج) لايزال به مرحومي بهشت برين وبه خانواده وي صبرجميل آرزومنمايم .
ضمناً ازخدمات بي شائبه دوستان كه براي ترتيب وتنظيم مراسم خاك سپاري اين مرد نامورانجام داده اند اظهار سپاس مي نمايم .
 
روحش شاد وخاطراتش زنده باد.