آرشیف

2014-12-28

پـــــــــــــــدر جــــــــان

پدر……. فدایت شوم ، با هزار عشق آسا یت شوم 
به آرامش قلب تو، دستگیر در هر را ه ات شوم 

تو عزت ایمان من، من دعاه گوی فردای تو 
این زجر به من میکشی، خاک کفش پایت شوم 

تو معلم امروز من، من آینده فردای تو 
ای رهبر و استاد من، فدای نصیتهایت شوم 

پدر تو تاج عزتم، من وابسته های حرف های تو
تو نوری تاریکی خانه، من ۲ چشم بینایت شوم

تو دستگیر امروز من، من نهال فردای تو 
بگذار دستت بگیرم، دلیل خنده هایت شوم 

پدر چشمی روشن من، تو قلب من گوهر من 
دست تو سایه سر من، پناه من یاور من

تو یاری تنهای من، در خوشی و شادی من 
تو ستوم بازوی من، من خواهم رویا هایت شوم

تو دلیل شادی من، لبخند آزادی من 
با غرور مردانه گی، خوش تب هم بازی من 

تو نور من خورشید من، تو عشق من جمشید من 
تو فروتن و امید من، اجازه ده دست هایت شوم

سارا (ن) 
28.07.2012