آرشیف

2015-1-25

آصفه صبا

پــــــدرود

 

 

درآبگینهء دوچشمت
زندگی رادیدم
آنچه دوست داشتنی است
آنچه زیبا است
واما!
فنا پذیر
آنچه که درگذشته اش افسوس
ودرآینده اش آرزو میبینم
درآبگینهءدوچشمت
تصویرم را به تماشا میگرم
تصویرخسته
وحکایتگرزمان
اما
پیام نگاهت
اسطورهءبودازعشق
لحظهءبعد
مژگانت یگدیگر رادرآغوش گرفتند
قطرهء برزمین شد
بسا ن سیلاب  
سیلاب که
 
تا نا کجا ها ام برد
وقتی  که  گفتی
 پدرود