آرشیف

2015-1-8

نظیر ظفر

پـــرستو هـــای شـاعـــرانـــــــه

پـــرستو هـــای شـاعـــرانـــــــه

بنام خداوند لوح و قلم

شاعر با سرودن هر شعرش الامی را ازدل میکاهد و طربی را بدل مینشاند . چنانکه اولین سروده شاعران فراموش ناشدنی است واولین مجموعه شعری هم سرور آفرین است که در ابتدا هیچ شاعری تصور نمیتواند که مجموعه شعری اش چگونه خواهد بود و چطور بدست نشر می رسد.
سپاس از تکنا لوژی عصر که زمینه های سهل و امکانات گستردهء را در همه ساحات فراهم آورده و در بخش شعر و ادب هم خد مات چشمگیری را در قبال دارد و امروز بیش از هر زمان دیگر به آثار شعرا و نو یسنده گان میتوان به اسرعه وقت دسترسی پیدا کرد .
شاعره خوش الحان و زیبا نگار محتر مه شهلا لطیفی ولیزاده با پشت کار و قریحه والایش توانست اولین اثر شعری اش را اقبال نشر دهد .
این مجموعه که بنام پرستو هامسمی است دارای 125 صفحه بوده که در هر صفحه آن یک نشیده زیبا آراسته است ؛ قطع و صحافت این مجموعه خیلی زیبا و قابل تمجید است که در پشتی عقب مجموعه تصویر شاعره و سطوری چند پیرامون فعالیت های شاعره نگاشته شده است .
تقریظ این مجموعه توسط دانشمند بزرگوار جناب حیدری وجودی شاعر ؛ بیدل شناس و نویسنده توانای کشور ما با الطاف بیکران نوشته شده است که خود گواه بر استعداد شاعره این مجموعه است.
این مجموعه (پرستو ها) در مطبعه کاروان در شهر کابل زیبا در سال جاری 1392 خورشیدی اقبال چاب یافته واز طرف شاعره (شهلا ولیزاده) به والدین گرامی اش اهدا گردیده است که خود بیانگر محبت ناب شاعره به والدین گرامی اش میباشد.
همچنان جناب محترم محمد ابراهیم بره کی درین مجموعه نگارشی مختصری دارد که از اشعار شاعره با تمجید یاد آورشده است که بعد دیگری در ستایش این مجموعه بحساب می آید.
این مجموعه بتاریخ دوم جولای 2013 با لطف بیکران شاعره برایم ارسال گردید که با دیدن و خوانش آن بخود بالیدم و این پیروزی هنری را به شاعره والا مقام شهلا جان ولیزاده عرض تبریک گفته و مو فقیت های بیشتر شانرا از بارگاه خداوند منان آرزومندم .