آرشیف

2015-1-10

گ.....کوثر غوری

پــاسخ ديگر به هر دو خواهر عزيزه عنايت و نادره ســــــــــرور

 
خواهرانم نادره سرور درهند وعزيزه عنايت درهالند اسلام عليكم !
نظرات انتقادي شما را كه. برنوشته ديني برادر كوچك نقيب الله جان كرده بوديد درست خواندم درباره سوال اسمأ كه ازپيامبركرده بود درصنف ها برايم خوانده نشده لهذا درآن باره خاموشي دارم.
ميرسيم درچند رواياتيكه درتوضيح نوشته بودند اين ها راسرميدهيم بخواندگي هاييم درصنف 11-12 –
روايت اول:- پيامبر گفت اگر سجده بغيراز خدا بديگري روا بودي براي زن فرمان سجده به شوهرش ميدادم.
روايت دوم:- شتري آمد سربه زمين نزد پبامبر گذاشت ياران گفتند يارسول خدا ! حيوانات نزد شماسرسجده ميگذاررند مارا سزاوار تراست كه برايت سجده كنيم.
پيامبر گفت: اگربه سجده كسي را امر ميدادم  براي زن فرمان سجده ميدادم .كه به شوهرش نمودي .
روايت سوم :- هرزنيكه ازدنيا در گذرد وشوهرش از وي راضي باشد بهشت ميرود.
روايت چهارم:- اگرزن به ناراحتي خود را تنها كرده شب رابگوشه بخوابد فرشتگان بروي خشم ناك ميگردند ولعنت ميكنند.
روايت پنجم :- سه كسان اند كه اعمال نيك شان درآسمان بلند نميرود ازجمله يكي زن است كه شوهرش از وي ناراض باشد .
ريشه يابي اين روايات (يعني آيا اين رويات دركتاب هاي معتبر وجود دارد يا نه ؟)
پاسخ براي همه:
روايت اول:-در مشكات شريف جلد2 ص_282__ كتاب النكاح فصل دوم بروايت ابوداود احمد بن حنبل موجود است
روايت دوم :- درمشكات شريف جلد 2 ص -282- كتاب النكاح فصل سوم بروايت احمدبن حنبل موجود است
روايت سوم :- درمشكات شريف جلد 2 ص -281- كتاب النكاح فصل دوم بروايت ترمزي موجود است
روايت چهارم:- درمشكات شريف جلد 2 ص -280 – كتاب النكاح فصل اول بروايت بخاري ومسلم موجوداست
روايت پنجم :- درمشكات شريف جلد2 ص -283- كتاب النكاح وفصل سوم بروايت شعب الايمان موجود است
پس با استناد كتابهاي معتبر دانسته شدكه نوشتيه نقيب الله جان صحيح بوده مگر نظرشما سقيم است.
براي اينكه پيامم طولاني نشود مختصر كردم واگرنه درتوضيح روايات وحقوق فراواني كه  زن برمرد دارد گفتنيهاي داشتم
خلاصه اينكه ازهر طرف كه گزنماييم از مردان كوتاه تريم.
خواهرانم! اينكه  شما ناديده وتحقيق نكرده بالاي كسي كه حمله ميكنيد تعجب آوراست.
گويا كه سنگ را به شب ميزنيد به هدف خورد ويانخورد.
من بخاطر رضاي خدا ازبسياريها شيرينييها ي دنيا درعمرزود گذرم گذركرده ام لله الحمد.
تصميم دارم كه به دين استوار باشم از جمله يكي همين است كه تصميم گرفنه ام كه از گفت (……….)گاهي سرپيچي ننمايم اگرگفت آن مخالف شريعت نباشد واگرمخالف باشد او وبيگانه درآن فرمان بمن يكي اند .
خواهررانم! شما هربرخورديكه باشوهران تان (اگرداريد) كرده ايد وياميكنيد كارشماست ويا خود را با مردان برابرميدانيديانه؟ كارشماست ويااينكه سخنان پشيواي اسلام برسرشما بد ميخورد يانه؟ كارشماست مگريك چيزراهم ازخواهركوچك تان بشنويد – درقيامت بسيارمردمان اند ميخواهند به حوض كوثر نزديك شده آب بنوشند – مگرفرشتگان جلوگيري مينمايند – پيامبرميگويد اين ها امت من اند –فرشتگان ميگويند تونميداني كه پس از تواين ها چي رفتاركرده اند ؟
(يعني اينان بدستورات توعمل ننموده اند –لهذا آب كوثر به اين ها حرام است) مشكات شريف بحث حوض كوثر جلد2 فصل اول ص -488-
خواهرانم– من و شما هرچند كه بگوييم يك ملا كه درمسجد به روزجمعه يك گپ رابگويد تمام گپ ها وزحمت هاي مانقش روي آب ميگردد .
گويند: صد چوخوكي (گنجشك) ميمنه با پروبالش نيم منه
يك گاورابكش كه پايش چهل منه .
لهذا صدگپي ما ويك گپي ملا پس خود را بیسود زحمت ندهیم .
 
خواهرشما گ ……كوثر غوري
 
‍‌محصله صنف 13 ابوحنيفه رحمه الله مركزغور(چغچران)