آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

پـشـت گـپ نگرد

وضــع مـیـهـــن سـخـت بـحـــرا نـی ا ســت پـشـت گــپ نـگـــرد
چـور و چـــت افــعــــا ل شـیــطــانـی اسـت پـشـت گــپ نـگـــرد

د ر مـیــا ن جــنــگ فــیــلان مـیـهــنــم شـــد ریــش ریــش
بـیـنوایان هر کجا گـوسفـنـد قربانی اسـت پـشـت گـپ نـگـرد

از طـفــیــل خـو ن مــلــت کـــو ه و صـحــــرا گــشـتـه رنــگ
سـر خـرو زان لا لـۀ گلــرنگ نـعـمانی اسـت پـشـت گــپ نگـرد

د رد بــی د رمـــا ن مــلـــت کـی شـــو د د ر مــــا ن ؟ بـــگـــو
گــر گ را تـا رســــم چــو پـا نــی ا سـت پـشـت گــپ نـگـــرد

د ر کـــنـــا ر مــســجــــد و مــحــــرا ب کـــــرد ن ا نــتــحـــا ر
کا رشـا ن یکسـر خـلاف حکــم قـرآنی اسـت پـشـت گپ نگـرد

آ بــــر و چـــو ن آ ب جـــو ریــــزنـــــــد در پــا ی خـــســا ن
د شـمـن عـلـم و ادب حـیـوان پالانی اسـت پـشـت گـپ نـگـرد

جـــو هــــر عـــلـــم و ا د ب تـا نــســخ شـــد ا ز هــــر کـتـا ب
فـیـلـم هـای مـبـتــذل افـعــال کـفــرانـی اسـت پـشـت گـپ نـگـرد

گــشــتـه مـیـهــن خـوا ر و زا ر ا ز فــعـــل و ا فــعـــا ل شــنـیــع
روح تا درقـیـد نـفـس و فـکـر شهـوانی اسـت پـشـت گــپ نـگــرد

خــوا ر شـــد هــر جـا مــتــا ع عــلــم و عــرفـا ن ا ی د ریــغ !
تا خـزف هـمـتـا ی آ ن یا قو ت رمـانی اسـت پـشـت گــپ نـگـرد

مـیـکـــنــنـد هـــمـسـا یـه هــا در حــق مــا غــــد ر و فــر یــب
مـــو د روز تـا مـکـــر ا نـســا نــی اســت پـشـت گــپ نـگـــرد

مــن ز لـطــف خـا ص بـهــــروش تا نـو شـــــتــم عــر ض حـا ل
د شمن خا ک و وطـــن درفکــر ویـرانی اســت پـشـت گـپ نگـرد

نـا لــۀ بـهـــروش و فــرخــا ری به گـــوشــــم مـــی رســیـــــد
کـز فروغ و جـوهــرم بـخــت سـلیـمانـی است پـشـت گــپ نگرد

هـر کـه ا و بـر وفــق را ی و خـواســت مـلـــت را ه نــر فــت
حا صـلــش شــــرم و پـشـــیــمـانــی اســت پـشـت گـپ نـگــرد 

هــــر کــجــا صــا حــب تـفــنــگا ن پـادشــاهــــی مــیــکــنــنـــد 
شکوه ها از چور وغـارت باج سلـطانی اســت پـشـت گـپ نگرد

د زد کـــو ه و د زد د فــتــــر مــیــکـــنـــد یــکــســا ن جــفــــا
ا رتبا ط هـردو دو با هـم سخـت پـنهانـی است پـشـت گـپ نگرد 

فــضــل ا یـــــزد پـا ســبــا ن کــعـــبــۀ د لــهــــا ی ما ا ســــت
تـا کـه خــر د ر فـکـــر ســلــطـــا نـی ا سـت پـشـت گــپ نـگـــرد

 

استاد فضل الحق فضل
چـغـچــران قوس سال 1391 هـجـری شـمـسـی
ایـن پارچه به ا سـتـقـبـا ل سـرودۀ مـحـتـرم نـجـیـب بـهــروش شـا عــر زیـبـا کلام و سـوژه پـرداز طـن در دیار غـربـت زیـر عــنـوا ن ( پشــت گــب نـگـــرد ) سـروده شــده است.