آرشیف

2014-12-12

استاد احمد ندیم غوری

پشیمانی

 

28-7 1387

ازدواج های اجباری وقبل از وقت یکی از عوامل منفی وعرف های زشت وتاریک دورۀ جهالت وظلمت در جامعۀ بشری وبخصوص در جامعه غور است که حیات بسیاری از اطفال، زنان، مردان وجوانان را به خشونت های خانوادگی، جنجال ها، خود کشی، خود سوزی،پیشیمانی وبد بختی کشانیده است وتا امروز در جامعه عقب مانده غور ودر اکثر نقاط کشور عزیز ما افغانستان بیداد مینماید.این قبیل رسم های نا مشروع ونا جائز که بنا به خواست های عدۀ ادم فروش،آدم ربا وقاچاق بر چیان طفل وزن خلاف دین مقدس اسلام، قانون بشری،جامعه مدنی، فرهنگ ، رواج های ملی وعنعنوی مردم صورت میگیرد وجامعه را بسوی فلاکت، نابودی وعقب گرائی میکشاند، اطفال معصوم وزنان بیگناه در بند انسانهای ضعیف ونا توان بیشتر به این جهنم ،جهل وظلمت انداخته میشوند ویا مواد سوخت این کوره های آدم سوزی وکابوس خشم ودهشتگری میباشند.توجه نمائید به سر گذشت ازانچه گفته آمد.

جبار خان{چمتو خان} وجانو خان از سران دو قریه بزرگ بودند که از سالیان دراز ریاست قوم وقبیله خودرا بدست داشتند این قدرتمندان با نفوذ وزمیندار محلی در قریه های بالا سنگ وزیر سنگ حکومت های محلی وارباب رعیتی داشتند، در قریه های شان از مکتب ومعارف خبری نبود،آنها به کسی ویا به دولت اجازه نمیدادند تا مکتب در آنجا ساخته شود ویا معلم وکتاب به قریه بیاید واطفال به مکتب درس بخوانند.مکتب وخواندن وسواد را خلاف اصول جامعه وعرف های قومی خود میدانستند.سر لوچی پسران مکتب در محل واجتماع جرم محسوب میگردید وروی زنان باید همیشه پوشیده وبیرون شدن از خانه گناه بود، اطفال وکلان سالان بدون اجازه ارباب جانو حق نان خوردن ورفتن بجائی را نداشتند.تمام مسائل از ازدواج شروع تا مهریه، پیشکش، طلاق، خرچ تویانه،عیدی وغیره طبق گذشته از نظر از نظر ارباب جانو وجبار خان تعین میگیردید.و سر کشی ازین قانون خانوادگی واربابی مرگ وإعدام وکشتن وزنده بگور کردن توسط اردلیان ارباب بود.جامعه بناء به قیودات ورواجهای قدیمی وبرده گی خویش با همان عقب گرائی وضدیت با علم ومعارف، پیشرفت توسعه ،ترقی در تنگنا های تعصب و تنگ نظری، با خیانت تجاوز وفساد اخلاقی،فقر ،قحطی، بیسوادی، جنگ وخشونت های قومی وخانوادهگی قرار داشت.ظلم و ستم ارباب مآبی وجنگ ستیزی جان مردم، جوانان واطفال را در معرض فقر جهالت وسر کشی قرار داده بود.عوامل بدی ها، بی إعتمادی ،نا باوری، نا پایداری، دزدی، دروغگوئی وبی ثباتی، ترور واختطاف وغیره عوامل زشت در بین مردم وخانواده ها باعث بروز ازدواجهای اجباری وقبل از وقت ونقض حقوقأطفال وزنان میگیردید که توسط ارباب جانو .ارباب چانتو وتوسط افراد مزدور شان بالای مردان وزنان تطبیق میگردید.تجاوز، چور آدم ربائی وغیره توسط سپاهیان مسلح وغیر مسلح ارباب هروروز عدۀ دران کابوس بخاک وخون میکشانید.

دولت در نظر داشت تا صلح وامنیت را درین متناطق عقب ماندهباز گرداند، مکتب وکلینیک را برای رفع نیاز مندی های مردم درین گوشه حقیر ودور افتاده ایجاد نماید.بعدداز یک سلسله گفتگو ومذاکرات در زیر پرده راه شهر ومرکز بروی مردم باز گردید ومکتب خانگی در چند قریه بالا سنگ وزیر سنگ برای اطفال ایجاد شد.رفت وآمتد های مردم از قریه های همجوار وآمدن دوستان وخویشاوندانبخانه های یکدیگر سر آغاز فصل جدید در زندگی مردم بود که نوائی آزادی بیان وحاکمیت قانون بود مردم سالیان در قید وستم جبر وخشونت قرار داشتند انهارا به آرزو ها وامید های زنده گی در آینده مطوئن میساخت، اما این آزادی آنها از زیر یوغ برده گی ارباب سالاری دیر ی نپائید بلکه زود گذر ونا پایدار بود که به تحریک دشمنان آزادی وطن ومعارف دروازۀ مکاتب خانگی بسته شد کتاب وخیمه ها به آتش سوخت معلم واطفال اسیر وکشته شدند خانه ها تلاشی وچور شدند تجاوز بر مال وناموس مردم طرفدار قانون دولت وآزادی صورت گرفت وبیرحمانه عدۀ بقتل رسیدند ودوباره خان سالاری، ارباب سالاری،قوماندان سالاری، وملا سالاری با تفنگ سالاری بالای مردم غور حاکم گشت ومردم را زیر جبر وفشار قرون وسطی قبل از تاریخ قرار داد سپاه روم مداین وچنگیز  وتیمور لنگ هتلر غور وغزنی وبلأخیره جنگ هائیکه در طی سی سال با تجاوز روسها ودیگر جنایتکاران خارجی پاکستانی ها عرب ها وغیره در کشور عزیز ما با تروریزم وما فیا وقا چاقچیان مرگ را به این کشور غنی از فرهنگ وهنر سرازیر ساخت واز جهالت وگمراهی عدۀ سوء استفاده نمودند.کشور ومردم با شهامت ما را سالیان به عقب انداختند.تاریخ، فرهنگ، اقتصاد ومعارف این کشور را به نابودی رو برو ساختند.عرف ها ورواج های نا پسندیده خانوادهگی ازدواج های اجباری قبل از وقت کینه، تفرقه،تعصب وجهالت را در بین مردم غور وکشور ما رواج دادند و تا امروز مردم ستمدیده افغانستان أعم از زن ومرد اطفال وجوانان در این آتش می سوختند.

جنگ وزد وخورد بین دولت وارباب جانو وار باب چمتو شروع گردید واز طرف دیگر راه بروی مردم بیگناه بسته شد اطفال از نعمت تعلیم وتر بیه بدور ماندند دولت نا چار برای گشودن راه وختم جنگ ودر گیری های مسلحانه با جانو خان وچمتو خان وارد مذاکره گردید. وامتیازات را به آنها در نظر گرفت.وذریعه طیاره به ضیافت مر کز وادارات دولتی مطابق نقشه وپلان گفتگو با مخالفین دولت در جریان بود اما از طرف دیگر دست تجاوز ومداخله خارجی با بسته های سلاح ،مواد منفجره دالر وکالدار برای شعله ور ساختن جنگ وترور در افغانستان به آنها میرسید.آنها دوروی یک سکه بو.دند هم به دولت وهم به مخالفین دولت از هردو طرف امتیاز میگرفتند.جنگ کشتار وویرانی را ادامه میدادند تا اینکه کشت تریاک توسط مافیا وتروریزم در غور وافغانستان مروج گردید مردم افغانستان تلفات جانی وخسارات مالی را متحمل گردیدند.زارعین بیشتر متضرر وحاصلات زراعتی با پدیدار گشتن این بوته زهری وگشنده رو به کمی رفت زمین ها از حاصلات باز ماند سبزیجات تازه، غله جات ومیوه جات نسبت خشکسالی های متواتررو به نابودی گذاشت فقر قحطی وجنگ وکشت مواد مخدر آتش پدیده قاچاق وکشت مواد مخدر شیوع مرض أعتیادوفقر، بار سنگین ظلم وفساد اداری فساد اخلاقی فساد فر هنگی جهل وبیسوادی را بدوش این ملت اضافه ساخت که اربابان سیاست، قدرت طلبلت قوماندانان، وسائر فرصت طلب ها هر یک بنام های مختلف وبه حمایت خارجیان وارد صحنه جنگ وکشتار وویرانی در افغانستان گردیدند.کشتار جمعی وتجاوزز به زنان ودختران زنده بگور کردنها، قطع أعضای بدن  سر بریدن پوست کندن، سوختاندن وکشیدن چشم ، قلب گرده وغیره بم گذاری های انتحاری وانفجار وحتی حملات راکتی بالای محلات مسکونی بمباردمانهای هوائی را بوجود آورده است.استفاده نا جائز شورشیان وجنگج.یان از مکاتب، مساجد ـدسیسات عام المنفعه، منازل رهایشی وشخصی مردم نقض حقوق بشر ، تجاوز وخشونت را علیخ زنان بوجود آورد، نقض حقوق اسیران جنگی محابس وزندانهای شخصی در گیری مخالفین در قرآئ وقصبات مال ودارائی مردم را با دختران اطفال وزنان مورد تجاوز، ادم ربائی وچور قرار داد جنایتکاران جنگی با انواع گوناگون بر مردم ظلم کردند که اینها همه باعث پیشیمانی میگردد .چرا عاقل کند کاریکه بار آرد پیشمانی.