آرشیف

2015-1-15

دیپلوم انجینیر عبدالعزیز اویانی

پشتیبانی از راه پیمایی و خـواسته هــای مــــردم شریف غور!

مردم حلیم و شریف غور،  به رسم عدالت خواهی،  برای بیان  انزجار خود  نسبت به  بی توجهی حاکمیت به حقوق شان و  تقبیح   کابینه اعلان شده؛ قرار است فردا  گرد هم آمده، راه پیمایی مسالمت آمیزی را به راه اندازند و  خواستار  پاسخ دهی قناعت بخش رهبران مشارکت "ملی!"  اند.

در این ارتباط، از نمایندگان محترم مردم شریف غور: 

1  –  محمد ابراهیم ملکزاده؛
۲-   حاجی کرام الدین رضا زاده؛
۳-   خانم سیما جوینده؛
۴-   سید نادر شاه بحر؛
۵-   قربان کوهستانی؛
۶-   خانم رقیه نایل؛

معاون احمد؛
محمد داود غفاری؛

نیز انتظار  می رود  تا  با مردم شان ( ما) باشند فردا؛ یعنی فردا با مردم خود همآهنگی و همبستگی نشان داده، به رسم اعتراض، فردا، به صورت   اعلام شده،  شورای ملی را تحریم کنند و با این کار خود، با مردم بودن شان را ثبوت کرده باشند.