X

آرشیف

پشتونِ سیاسی ‌و تمامیت‌خواه ملی اندیشی واقعی و هم‌گرایی با هیچ کسی ندارد.

 

 استاد سیدمخدوم رهین از غنیمت های بزرگِ زبانِ فارسی و کشوری ما اند. ایشان نقدی از غنی فراری کرده ‌و مانندِ همه او را خاین به وطن خواندند. خیانتی که یک کشور و یک ملت و یک نظام را فروپاشاند و معادلاتِ قدرت را به نفعِ نیروی متحجر و نیابتی طالبانی حقانی و ایجادِ حاکمیتِ تروریستی تغییر داد. 

روالِ معمول در نقد های سیاسی و خیانت های ملی یک شخصْ آن هم رییس جمهور بر همه یک سان است. اما هر سخن در جایی و هر برهانِ با ثبوت در مکانی. نقدِ عالمانه‌ی استاد رهین از غنی بابای فراری موجب سرخورده‌‌گی های پشتونِ  سیاسی و اقتدارگرا شد. چون پشتونِ سیاسی افغانستان خِـرَدِ عقلانی و سیاسی ندارد  این موارد هم برایش اهمیتی نداشته و سببِ عقده‌گشایی شان می‌شود.

 همه بدانید که از میانِ اینان « هوټکی، جنبش، یون ووو» هریک ِ شان غرقابی از تعفن و گندیده‌گی اند.

آقای حبیبِ هوټکی پشتونِ سیاسی ظاهر آرامِ باطن پر تلاطم از موجِ نفرت و تعصبِ ضدِ فارسی داشته، ۱سطح ‌و‌ سویه‌ی سواد ‌و علمیتِ این آقا را در یک بار دیدنِ یکی از برنامه هایش تشخیص می‌دهید،

او در آخرین مصاحبه‌اش با آقای حمیدالله فاروقی نا گهان و عمدی موردی را راجع به محترم دکتر سید مخدوم رهین استادِ بزرگِ خِرَد و اندیشه، نمادِ بلندی از بلندای بلندِ ادبِ فارسی،‌ کوهِ سنگینیَ از علم ‌و معرفت، لاله و ‌سنبلِ روح‌پرورِ دُرِ دری پرتاب کرد.‌ ‌و خواست با این شناعت و شیادی برچسپی را بر دامانِ ‌پاکِ استادِ عزیزِ ما بزند که فقط سر افکنده‌‌گی به خودش داشت. همه می‌دانیم که استاد رهین کار های ماندگاری در وزارتِ اطلاعات و فرهنگ انجام دادند. 

یکی از دست آورد های شان حفظِ گنجینه‌ی باختر بود که هم آن را به منبعِ بزرگِ عاید به کشور در خارج از کشور مبدل ساختند و هم در حفظ و نگهداشتِ ساعی و کوشا بودند. گنجینه‌یی که یک سال است سر و صدایی از آن نیست. و من چندین بار فراخوان دادم تا یک گروهی دادخواه برای معلوم شدنِ سرنوشتِ آن تشکیل شود که نشد. پس آقایان حبیبِ هوټکي و داودِ جنبش بدانند که آفتاب هرگز در سرزمینِ خراسان ‌و مهدِ‌ زبانِ شیوای فارسی غروب نمی‌کند. متأسفانه بیش‌ترین فارسی زبانان هم جبونانه خاموش اند و در دفاع از بزرگانِ زبان و‌ تبارِ کوتاهی و محافظه کاری می‌کنند.

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.