آرشیف

2015-3-30

afrotan

پس لرزه هــــای یک امتناع و خون شهیده فرخنده !

پس لرزه های یک امتناع و خون شهیده فرخنده !

پیوسته بگذشته قسمت شصت و چهارم :
روزی مرد ی روحانی مانند ی با محاسن سفید  و ریش انبوه  اش درحالیکه ظاهرأ   دوره ای بازنشسته گی با نعائیم و ثروت های لایتناهی  را میگذراند به دیدار یکی از یاران گرمآبه و گلستان اش رفت و درحالیکه  سخنانش را با یاد های شرینی از دوران جهاد و غنیمت ها چرب میساخت از جفای روزگار و از رفقای نیمه راه یاد میکرد و در همان محفل نیز  بصورت کنایه آمیز از پراگنده گی یاران جهاد و مقاؤمت سخن گفت و در خطاب به مردی که در کنجی از کاخ مرمرین  مانند خود ش با  محاسن بلند و ریش انبوهیش دست میزد پرسید : حضرت استاد  ! آیا به نظر شما این سکولارهای لامذهب!! که لاشخوار های معرکه اند در مقابل ملت توفنده و مجاهد ی که  دو امپراطوری را به زانو در آورده اند چه میتوانند بکنند ؟ چرا مجاهدین را که از ناموس مردم با خون و مال شان دفاع کرده اند از نظر دور میاندازند ؟ ظاهرأ اشاره این فرمانده سابق مجاهدین به تکنوکراتها ی بوده که از بدو تولد و ظهور دولت مافیائی کنونی تا به اکنون بربدنه  دولتهای موسوم به دولت مؤقت – انتقالی و انتخابی مانند موم چسپیده اند و صاحبان قصر ها  وویلاهای گشتند .

https://www.youtube.com/watch?v=vGRlE35cY7U

 این رهبر سابق جهاد علیه روسهای متجاوز و مالک  صد ها میلیون دالر سرمایه منقول و جایداد های غیر منقول که بنام  جهاد و مقاؤمت به شیوه صد در صد اسلامی و «چشک حلال!! » بدست آورده است در برابر مهمان اش با صدای سنگین و سهمگینی گفت : نگران نباش ! ازین دشمنان خدا و  دین که از چند صد نفر تجاؤز نه میکنند ، کاری ساخته نیست !!  ما متوجه این ملحدین و مرتدین هستیم که بسیار زود به جزای اعمال شان خواهند رسید !

https://www.youtube.com/watch?v=gBo8nMZtqhU&feature=youtu.be

اما دیری نگذشت که دریک صبح  آفتابی گروهی ازوِلگردان و معتادانی که تفاله های نظام مافیائی کنونی اند درزیارت شاه دوشمشیرهء  شهر کابل  جمع شده و دربدل اندک دیناری گروهی که از همین مرغ دزان  و قاتلان را مأمورساخته بودند تا در غیاب سران و رهبران دولت موسوم به وحدت ملی افغانستان که مشغول طواف کاخ سفید بودند برای نیروهای پشت پرده یا رجال الغیب قدرت اصلی  در افغانستان نشان دهد که « ما هستیم »

https://www.youtube.com/watch?v=yVwpnIzutaI

و نباید هیچکسی جرئت کنند تا ما را از صحنه تقسیم غنیمت ها خارج سازند  ، کسی ازتبار  بی گناهانی را باید ذبح شرعی مینمودند در راستای چنین مأموریت خونین بوده که  ولگردان و لاشخواران زیارتگاه شاه دوشمشیره و معتادان  چوک کابل یک بانوی محجبه ای مسلمانی را با دردناک ترین شیوه به قتل رساندند و سرانجام نیز به آتش زدند  .

https://www.youtube.com/watch?v=KbZyafIYPJE

از سخنان پدر پیر شهیده  فرخنده  معلوم گردید که یک بی گناهی باید قربانی می گردید ، چنانچه وی در آخرین بخشی از سخنانش پس از آنکه از داستان فشار روانی بر خود از سوی فرمانده  پولیس کابل پرده بر میدارد با صراحت بیان میدارد که : فکرمیکنم به جایی فرخنده هر خانم و دختری که در آنجا می آمد این پلان بوده !!باید این عمل آنجا بر سرش انجام می شد یعنی فرخنده مورد بحث نبوده ، هر خانم و دختری که این جا می آمد ..برای ازینکه در شهر کابل یک تشنج رونما شود ، یک ازدحام پیدا شود ، اشخاص مغرض و اشخاص موقع طلب از همین موضع استفاده کنند ، تنها فرخنده مطرح نبوده ……..
ادامه دارد
 
آخرین بخش