آرشیف

2017-2-24

پس بیا وبرگردای بیوفا
پس بیا وبرگردای بیوفا
پس بیا وبرگردای بیوفا ، درخانه ام درخانه ام
از جام وصلــــــــــت پرنما ، پیمانه ام پیمانه ام
ای یارپیمان به صل دارم ، آرزویت دارم به دل
از دوریت ای سنــــگ دل ، دیوانه ام دیوانه ام
در بزم عیش دوســـتان ، چشمم ترا جویت نهان
از جمله خوبان جهـــان ، بی گانه ام بی گانه ام
از جام وصلــــــــــت پرنما ، پیمانه ام پیمانه ام
پس بیا وبرگردای بیوفا ، قلب شایق ترامیخواهد
بازهم درحلقه زلفت چنین ، ذوالانه ام ذولانه ام
بااحترام
شایق الله دلدار اندرابی
بغلان شهر پلخمری
4 / 12 / 1395