آرشیف

2014-12-20

پوهندوی دکتورشفیق الله انوری

پر گویی زیاد و عمل کم
*ترجمۀ پوهندوی دکتورشفیق الله انوری
 
اظهار کلیمۀ " تغیر" ازطرف اوبامابه زمان گذشته تعلق داشت وبه بادفراموشی سپرده شد . مدت یکسال میشودکه بارک اوبامابه حیث رئیس جمهوراضلاع متحدۀ امریکاایفای وظیفه مینماید. همزمان بااحراز این کرسی مردمان جهان ازوی  درسطح بین المللی انتظارات وتوقعات بزرگی دررابطه باحل مشکلات ،تنشهاوکشیده گی های جهانی داشتند. اکثریت مردم جهان ویرابه حیث منجی میپنداشتندزیراجوان ،زیرک ،ذکی ومبلغ فصیح  وجالب میباشد.در آغاز مقابل سلف شریر خویش بالحن وطنین اندازی های جدیدی سخنرانی مینمود . معنی نطق و بیان وی درمقایسه باایرادخطابه های ابلهانۀ جارج دبلیوبوش کوچک مؤثر ومفتون کننده است  . حتی تااینکه بارک اوباماازخیال وخواب یک جهان عاری ازسلاح اتمی وذروی بصورت واضح وروشن حرف میزد . درشروع کار خویش قصدانجام دادن جنگهای براه انداخته شدۀ پنتاگون راداشت . هنگام اعطای جایزۀ صلح نوبل درشهراوسلوی کشورسویدن ،رئیس جمهورایالات متحدۀ امریکامنحیث یک مقام عالی ،رهبردولتی و قدرت جهانی تجاوزگر بصورت ناهنجاربه اصطلاح گربه راازجوال رهاوچنین اظهارنمود : " من برای این نیامده ام تادرینجاراه حل جنگ راپیشنهادنمایم . "
بنابرین اولین مردسیاه پوست قبلآ درقصر سفیدازخیلی پیش  " حل مسئله افغانستان " رایک موفقیت درجنگ باخته شده به حیث  " سوال کلیدی " بمنظور تأمین امنیت ملی کشورامریکامطرح نموده بود . درینموردوی درخواست نمودتاجنگ افغانستان رابطور منظم ازطریق ارسال نیروهای نظامی جنگی بیشترتجهیزوتدارک نموده وباجابجاساختن یک لشکرجنگی اضافترازصدهزارنفری " ستیراتیژی  جدیدافغانستان" راتطبیق نماید . درحالیکه تعدادنیروهای جنگی درزمان حاکمیت حکومت جنایت کارجنگی بوش درآنجاصرف به ٣٢٠٠٠ نفرمیرسید . باتقویه نمودن جدیدلشکرنیروهای جنگی درابتدابه تعداد ٣٠٠٠٠ نفر واقعات جنگ درسال نهم آن به شکل فلاکتباروفاجعه آمیز آن شدت یافته ودرپایان آن بجزازتخریب ،مرگ وضایعات،خسارات مالی ونفرت کتلۀ عظیمی ازمردم افغانستان مقابل نیروهای اشغالگرچیزدیگری رابمیان نمی آورد .
رویهمرفته مداخلۀ نیروهای رزمی  ایالات متحدۀ امریکامنجمله کشور پاکستان رانیزفراگرفته است . تعدادحملات طیارات نظامی بدون سرنشین امانیزثقیل باسرنشین " دارای صداهای مهیب وتکان دهنده " بطورواضح درینکشور نیزازدیادیافته است . همچنان به فعالیتهای سازمان جاسوسی سی آی ای "CIA " نیزوسعت داده میشود . اوبامادرتاریخ ایالات متحدۀامریکابلندترین بودجۀ نظامی راامضانمود.د رسال ٢٠١٠میلادی مبلغ ٦٨٠میلیارددالرامریکایی نه تنهابرای پیشبردجنگهای کنونی ،بلکه برای انکشاف جدیدسلاحهای اتمی مخرب نیزاختصاص یافته است . علی الرغم وعده های بزرگ صلح نیروهای سلاح هستوی امریکا،برعکس ، استعمال اسلحۀ اتمی رادرواشنگتن پلانگذاری مینمایند . ناگفته نبایدگذاشت که به تعداد١٥٦کشور جهان یک کنوانسیون رابمنظورازبین بردن ماین های ضدپرسونل تصویب نموده اند. اماکشوراضلاع متحدۀ امریکاازامضأ آن امتناع ورزید . پلان نصب راکتهای به اصطلاح محافظوی درکشورهای اروپای میانه برعلاوۀ جروبحث هاوکلیمات مکفی مانورهای گول زننده وفریب دهنده به هیچ صورت ازبین نرفته است . حضوردایمی نیروهای نظامی ایالات متحدۀ امریکادرتمام مناطق جهان درقدم اول به کمک سیستم های  تقویه کنندۀ بحری دربحرمیانه و آبحاراروپای شمالی درنظرگرفته شده است . درصورت تطبیق اینچنین پلانهای محاربوی بی ثبات شدن اوضاع درمناطق متذکره خالی ازعواقب خطرناک نخواهدبود .
امریکادرین راستابه سیاست محاصره گرانه وسازمان دهندۀ خویش دررابطه باوسعت دادن سازمان نظامی ناتو ازکشورهای اروپای شرقی درمقابل روسیه ادامه میدهد. این به این دلیل است تاواشنگتن کشورهای اوکرائین وگرجستان راشامل پکت نظامی ناتونماید . معاون رئیس جمهورامریکابنام بایدین دررأس یک ملاقات باهردوکشورتأکید نمودکه حکومت اوبامابرای همیشه ازجنگ براه انداخته شدۀ ساکاشویلی رئیس جمهور کشور گرجستان که درمقابل  کشورفدراتیف روسیه آغازنموده بود،ازاین کشور طرفداری نموده است . نیروهای نظامی تیبلیسی درزمان حال باسلاح های عصری ومدرن حربی امریکایی مجهزمیگردند .
توقیف کشتی های تجارتی دربنادروتحریم اقتصادی ازجانب عمال واشنگتن بالای کشورکیوباکه ازده هابدینطرف وضع شده ، یک سال دیگر نیزتمدیدگردید. دربرج اپریل سال ٢٠٠٩ میلادی ادارۀ حکومت اوباماکشور سوسیالیستی کیوبارابه شکل تحریک آمیزواحتجاج درلست آنعده کشورهای جهان شامل نمودکه آنهابصورت واضح وآشکارتروریزم راتقویت میبخشند .
قوای نظامی ایالات متحدۀ امریکادربوگوتوپایتخت کشور کولمبیاقراردادی راراجع به استفاده ازهفت پایگاه نظامی این کشوربارژیم ارتجاعی اوریبا امضأ نمود . درینموردفیدل کاسترواین عمل راسرزنش نمودکه اینچنین سازش هاوتصامیم " وابستگی کشورکولمبیاراعنقریب توسط کشورایالات متحدۀ امریکافراهم میسازد . "
کودتای نظامی که درکشورهندوراس به حمایت وپشتیبانی سازمان جاسوسی سی آی ای امریکامقابل زیلایا(Zelaya) رئیس جمهورقانونی براه انداخته شدوبدین دلیل ازطرف اوبامامحکوم نگردید . سازمان کشورهای قارۀ امریکانیز درینموردازاقدامات مقتضی کوتاهی واهمال نمودند.
درموردمنازعه وجنگ شرق نزدیک نیز راه های بهترومناسبی وجودداردکه انسان میتواندباایجاددوکشوراین مسئله رابه عوض اینکه هنوزهم  داغ ساخته، بصورت صلح آمیز حل نماید .
طوریکه هویدااست وهمه میدانندکه ازسالهای طولانی بدینطرف تشبث واقدام حملات وعکس العمل های شدیدامریکامقابل سیاست هستوی تهران ،اینکشور آسیای مرکزی ، انجام داده شده وقراردادتوسعوی انراامضأنه نموده است . اوبامابصورت روشن وصریح تصویب وتصدیق نمود : " من کاملآ واضح گفتم که من هرگز امکان استفاده ازجمله نظامی مقابل ایران راازاین امرمستثنی نمیدانم ، اگرتهران معلومات جامع راجع به پروگرام اتمی اش ارایه ننماید . نقض صریح حقوق بشرکه به پیمانۀ وسیعی دردوران زمامداری بوش بوقوع پیوست ، ازطرف ادارۀ حکومت امروزی یعنی اوباماراجع به آن کدام تحقیق وبررسی صورت نگرفته است . خادمان ونوکران شکنجه وعذاب دهنده بدون جزأ اعمال شان بحالت ثابت باقی ماندند . درین ارتباط حتی اوبامااز " انجام واکمال وظایف به ایمان خوب درخطوط جبهۀ یک جهان خطرناک سخن گفت . " بقیه اینکه برای آن وقت تحقیق ، تحفص وتفتیش سیاست هشت سال گذشته وجودندارد .
درطی مدت دوازده ماه ریاست جمهوری برندۀ جایزۀ صلح نوبل که قبلآ ازتغیر سخن میگفت ،آنرابه بادفراموشی سپرده است . بلکه مقصدآن این بوده است که این تغیربه زمان گذشته تعلق داشت . لحن هاوصداکشیدن های جدیدنیزمیتواندتحکیم اهداف تسلط وحاکمیت قدیمی امپریالیزم اضلاع متحدۀ امریکارابرجهان نشان بدهد. زمانیکه اوبامااداره اش رادعوت واحضارنموداز " پراگماتیزم ( Pragmatism) یاعمل گرایی استعمال قدرت " حرف بمیان آورد . اضلاع متحدۀ امریکابایددریک رول رهبری به حیث رهبرجهان باقی بماند. اوبامارئیس اسبق سازمان جاسوسی سی آی ای ووزیرحربیۀ دورۀ بوش ، گیتس ( Gates ) ، رابه حیث رئیس پنتاگون که یک نمایندۀ فوق العادۀ صنایع تجهیزات وسامان آلات حربی ازحزب جمهوری خوامیباشد ، درکابینه اش جابجاگذاشت تاازطریق وی بتواندتولیدات صنایع اسلحه سازی راجاری نگاهدارد. یکی ازمتخصصین اعضأ سابق شورای نظارت چهاربزرگترین شرکت نفت اضلاع متحدۀ امریکاشخصی بنام جیمس جانس رااوبامادرصنایع حربی ونظامی به صفت رئیس مشاور امورامنیت ملی مقرر نمود تااین نیزبتواندبازارتولیدوفروش سلاح راحفظ نماید. ازستیراتیژی جدیدکه رئیس جمهوراضلاع متحدۀ امریکاورهبران نظامی اش بصورت دایم سخن میگوینداین است که واشنگتن بایدرول رهبری اش راازنقطۀ نظر امکانات تحریک زیادازطریق تشریک مساعی وهزینه های دیگراعضأسازمان نظامی ناتوتثبیت نماید. این نه تنهابرای پیشبردجنگ درمقابل افغانستان منحصرگردیده ،بلکه اختیارات وقدرت جلوگیری ازمنازعات رانیزدربرمیگیرد . روی همرفته همچنان ازبسط اعمال تجاوزکارانه دقت ومراقبت نموده تاسراسرجهان راموردحمله قراردهد . روی این دلیل برای برآورده ساختن اینچنین مقاصدسازمان نظامی ناتو وجوددارد .
 
 
مأخذ :

* Prof. Dr. Georg Grasnick ( 2010) : Viel Geschwätz und wenig Wolle . Zeitschrift „ RotFuchs“. 14. Jahrgang , Nr. 145 , Februar 2010 , Seite 17 .

 
ش .انوری
برلین . جرمنی ٢١/٠٢/ ٢٠١٠