آرشیف

2014-12-19

دکـتـر بصـیر کامجو

پرچم ملی خراسان و سرود ملی خراسان

 
 

همشهری های نهایت گرامی وعزیز سال نوی جمشیدی شما مبارک باشه ! سه هفته از این روز شادی و سرور می گذرد که ما هنوز با حُسن نیت وبا دستهای  برافراشته وسرهای خمیده به درگاه حق سرود وستایش می کنیم  ، بار دیگر سال فراوانی وهمزیستی وسال خوشی و آرامی بتمام زنده جانهای مفیده ای  روی زمین و مردم تشنه به صلح کشور ما آرزو می بریم .
با آموزش عینی از تاریخ باستانی سرزمین ما وبه سلسله خود شناسی ملی وواپسگیری هویت ملی خراسانی ، افتخارداریم که بمناسبت بزرگداشت از روز فرخندۀ نوروز ، اینک " پرچم ملی خراسان " و " سرود ملی خراسان "را به مردم  این سرزمین پیشکش می نمائیم .
 

یک ــ " پرچم ملی خراسان "

" پرچم ملی خراسان "همان درفش کاویانی است . درفش کاویان نشان جمشید ونشان فریدون نیز نامیده می شد .  ودرتاریخ داستانی آریائی ها اشاره به قیام آزادی بخش " کاوه آهنگر " علیه سرنگونی فرمانروایی ضحاک خونخوار وبرتخت شاهی نشانیدن فریدون پادشاه کیانیان بلخ ، بر می گردد . ، و دارای سه رنگ شامل رنگ های بنفش ، سرخ وزرد است .
چون نیکان ما با برافراشتن درفش کاویانی این نماد همبستگی وغیرت وشهامت ،  کاخ شاهی ضحاک بیگانه را درهم شکستند. واساس دولت کیانیان بلخ را گذاشتند .
امروز بار دیگر رهبری اقتصاد و فرهنگ و سیاست و سرنوشت صلح و آزادی و حاکمیت ملی این سرزمین ، دردست نیروهای از جنس خشونت  ، و بیگانه به فرهنگ وتاریخ این خطۀ باستانی قرار گرفته است. وآرزومندیم تا فرزندان صلح خواه وعلمبرداران آزادی پرور بومی و اصیل این خاک که از ارزشهای هویتی و اصلیت تاریخی ودارایی های مادی ومعنوی این سرزمین دفاع نمایند و تحت نام " پرچم ملی خراسان " این نماد مقاومت ملی وتاریخی مشترک مان همبسته شوند . وکشور خویش را بسمت همجوشی  ملی وصلح وآزادی و خوشبختی سوق دهند .
 
 
 پــــرچـــــم ملی خـــــراســـــان
پــــرچـــــم ملی خـــــراســـــان
 

 

دو ــ " سرود ملی خراسان "

 
مردم ما به این عقیده وباوراند که  " سرود ملی " جدید حکومت کرزی به زبان پشتو ، عاری از ملی بودن است .  70 در صد شهروندان کشور ما هویت و عزت وافتخارات تاریخی خویش را در آن منعکس نمی بینند . وآنرا مشتی ازکلمات و جملات مجرد وغیر متعارف می پندارند . ازینرو ضروت دانسته شده که :
" سرود ملی خراسان " که معرف و ستایشگر هویت فرهنگی ، ملی و تاریخی همه  شهروندان کشور ما اعم از بلوچها  ، نورستانی ها،  ازبکها ،هزاره ها، تاجیکها و ترکمانها وقزلباشها ،  پشتونها وعربها و گوجرها ،  ایماقها و پشه ای ها … می باشد . پیش کش ملت ما بنمائیم .
"سرود ملی خراسان " آهنگ میهن پرستانه وتبلورگاه  عزت و افتخا وعشق و محبت ،  صدای بلند صلح وهمزیستی ، آزادی وخودفرمانی ملی سرزمین خورشید است .
 
 
 

سرود ملی خراسان

 
خراسانم ای مام خورشید امید و باور
تناوردرخت شـگفته به دامـان خاور
فروغ روان نیاکان
چراغ فروزندۀ دادگستر
 
تو نام آوران را سپهر برینی
تو انگشتر خاوران را نگینی
تو فر دلیران آزاده کیشی
تو آزاده گان را دیار گزینی
تو میراث فرخندۀ روزگاری
تو فرهنگ فرخ تو مهرآفرینی
 
خراسان زمینم
خراسان زمانم
دیاران پایندۀ باستانم
 
خوشا دره و دشت و دریای تو
خوشا دامن کوهساران زیبای تو
خوشا کوه بابا خوشا مام آمو
خوشا هیرمند و هریوای تو
خوشا هندوکوهان ، چکاد بلندت
خوشا اوج بالندۀ بام دنیای تو
 
خراسان زمینم
کهستان دیارم
دیار بزرگان پرافتخارم
 
به آزادی و داد و دانش
فروزنده بادا زمین و زمانت
شکوهنده بادا به وارسته گی ها
بلندای بشکوه نام و نشانت
فرازنده بادا و نستوه و پایا
سرسرفرازهمه مردمانت
 
همیشه شگوفان
همیشه خروشان
دیاران خورشید خاور
خراسان خراسان خراسان !!
 
 
دکترنت بصیر کامجو
اپریل 2012 میلادی