آرشیف

2021-5-24

شاه ولی آرین

پروني او نني یاران

 

دا د دې زمان یـاران پروني نـه دي
په پیـمان ولاړ افغان پرونې نـه دي

د هـوس متاع خرڅ کـړي دا یاران
بې ضمېره بې ایمان پرونې نه دي

 

اغوس دنمارک
۰۲-۰۵-۲۰۲۱

شاه ولی ارین