آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

پرورش نهال

 

786
   
همه میدانند که پرورش وحفاظت یک نهال ویک طفل ازهم هیچ تفاوت ندارد. اما وقتیکه به ثمر میرسد یک نهال مثمر ازفرزند نامطلوب بمراتب بهتر ومفید تر میباشد.طی چند سال اخیر همه مردم ما وبطور خاص ساکنین شهر چغچران درغرس نهال مثمر از خود خیلی ها علاقمندی نشان میدهند . جوانان و طبقه روشنفکر دراین عمل خیر درمرکز وقراء اطراف خدمات ارزندن انجام داده اند.گزارش جناب " خطیــــــــبی " صاحب درقسمت سرسبزی ومساعدت هموطنان در خور اهمیت است اما درقسمت مساعدت ( پی آر تی ) تفاوت فاحش در کتابت رخ داده است.زیرا آنچه حقیقت میباشد قوماندانی  ( پی آر تی ) طی هفت برج مبلغ ( 10666 ) دالر امریکائی به خاطر خرید ( 2000 ) نهال مثمر وباقی مانده را سامان ولوازم بشمول یک سولر پمپ ، تانکر زخیره آب وغیره میپردازد.
 
از طرف :
 الحاج محمد قاسم " علم "
رئیس حفاظت محیط زیست.
19/1/1390