آرشیف

2015-10-5

محمد سرور انوری غوری

پرنسیپ های شناخته شده حرب تاکنون عبارت اند از:

1.     هدف.
2.     تعرض ( امحا)
3.     کتله ( مرکز ثقلت )
4.     تصرف قوت.
5.     مانور ( حرکت )
6.     باصقین.
7.     وحدت امر و قومانده ( تشریک مساعی )
8.     الستیکیت ( سادگی در پلان )
9.     امنیت.
         دربعضی ممالک موضوعات ذیل را نیرازپرنسیپ های حرب میشناسند .
              – مورال.
              – جنگ های پارتیزانی.
              – محاربات گاریلایی.
              – قیام های ملی.
              صرف نام گرفتم ولی هرکدام ازموضوعات فوق دارای مفهوم مشخص خویش بوده وعلحیده باید مورد تشریح وتوضیح قرارگیرند.