آرشیف

2016-3-19

محمد سرور انوری غوری

پرنسيپ هاي تعليم و تربيه:

از آ نجا یی که احضا رات رکن اساسی پیروزی فعا لیت محا ربوی را تشکیل مید هد واساس احضا رات محا ربوی را تعلیم و تربیه محا ربوی میسا زد ،که به این ترتیب  پرنسیپ های تعلیم وتربیه رکن اسا سی تعلیم  و تر بیه محا ربوی بو ده و بدو ن در نظر داشت پرسیپ های اسا سی تعلیم و تر بیه پیشبرد تعلیم وتربیه موثر نخواهد بود ،  بنا بر آن پرنسیپ های
تعلم  تربیه  بمنظور تسلسل  ترتیب و تنظیم تعلیم و تر یه ضروری میبا شد ،زیرا پرنسیپ های تعلیم و تربیه استقا مت دهتد ه و رهنمای خوب تعلیم و تربیه  است. بنآ در پیشبرد تعلیم و تربیه مطا بق پرنسیپ ها تعلیم و تربیه ترتیب و اجراء گردد .تا منسوبین قوای مسلح کشور دارای ملکه وممارثه بهتر گردند.