آرشیف

2015-2-7

محمد جواد علوي

پدر تو، پدر من و پدر او…

خوب به اين چهره نگاه كنيد!

 

 

 او چند ساله بنظر مي رسد؟

 
 

حبيبهحبيبه
 

در اولين نگاه شايد اورا زني  كامل ببنيد . شايد هم اورا يك فرد ناقص الخلقه بپنداريد؟!
نه ! اويك دختريست 13ساله كه حبيبه نام داردواكنون د رقريه اي  در الندر ودرمربوطه مركز چغچران (اگر بتوانيم زندگي بناميم ؟) زندگي مي كند.
بچه ها و دختر هاي قريه د رجريان مصاحبه از او به عنوان يك مضحك ، يا جن وبلا ياد مي كردند. پدرش مي گويد : اين حادثه د رسال 1381 اتفاق افتاد. حبيبه همراه با همسن وسال هايش درجنب كمپ مسلخ هرات مشغول بازي بودند وحبيبه كه در آن سال بسيار كوچك بود، بازيچه اي  برايش جلب توجه مي كند. برداشتن همان وانفلاق همان! حبيبه ويك همبازي ديگرش را به شفاخانه ولايتي هرات منتقل مي كنيم. ناخنهاي پا ودست حبيبه قطع مي شود و صورتش تا ماهها باند پيچي است. اما لكه هاي سوختگي ازاو چهره اي ديگري ساخت.حبيبه هميشه مورد تمسخر وآزار همقطاران خود است.با آنكه او درياد گيري درسهايش كوتاهي نمي كند.اما از رفتن به مكتب واهمه دارد. او ا ز تمسخر بچه ها ودختر هاي همسن وسال خود مي ترسد.
حبيبه با برادرش به اتاق(پذيرايي) وارد مي شود. درابتدأازاين غريبه هم هراس دارد.ميترسد؛ مبادا او هم با ديده اي تحقير به اين چهره بنگرد! حبيبه با زحمت زياد ولكنت زبان به سوالات جوا ب ميدهد.  در جواب اين سوال كه آيا مكتب مي رود؛ يا خير؟ جواب مثبت مي دهد ومي گويد در سال 1388 صنف  ششم را كامياب شده است.اما ديگر علاقه ندارد كه به مكتب برودوبچه ها ودختر ها بنحوي وي را مورد تحقير وآزار قرار مي دهند وازدست معلم ها هم چيزي ساخته نسيت!
" آخر اين قسمت من بوده كاكا جان!"اين حبيبه است؛ كه بسن 13سالگي از قسمت مي گويد.
پدرش مي گويد با رها د رهرات با داكترها مشوره كرده ام.داكترها مي گويند؛ كه ناخن ها ي دست وپايش امكانات ندارد برگردد.اما د رقسمت تداوي صورت حبيبه امكانات طبي وجود دارد وبا جراحي پلاستيك مي شود چهره اورا به صورت طبيعي در آورد. خب با كدام پول بايد اين دختررا به كابل ويا  به كشور هاي ديگر ببرم؟ 
من كه خرمنم ازدو تا سه خروا ربيشتر نمي شود.پس چه مي توانم بكنم؟
دخترك مي گويد كاكا جان اين كه وظيفه پدرم نيست؛ مگر پدرم ماين آورده بود؟
مي گويم شايد:
پدر تو، پدرمن وپدر او..
 
 
آدرس: مركز چغچران، رياست كار،امور اجتماعي،شهدأ ومعلولين ولايت غور،سكتريت : CPAN
يا مركز چغچران، رياست افغان سره مياشت