آرشیف

2015-12-21

afrotan

پدرخوانده های ورشکست شده ومعتادان ثروت !

میگویند ، ملا نصرالدین در خواب شیطان را دید که هزاران طناب نازک و ضخیم با قلابهای رنگین در دست میچرخاند  ، ملا از شیطان در باره آن طناب ها  پرسید ، شیطان گفت : من با این طنابها ی رنگین یکنفر از فرزندان آدم را اسیر کرده و مطیع میسازم ؛ ملا که ازطناب طلائی خوشش آمده بود از شیطان پرسید ؛ پس طناب من کدام است ؟ شیطان در جواب گفت : تو احتیاج به افسار و طناب نداری ! بدون طناب خودت به دنبال من می آئی .

ادامه مطلب اینجا