آرشیف

2014-11-15

ضیا باری بهاری

پاییز

پاییز،

 

 

حال، آسمان هوای پاییز را تنفس کرده است
و خورشید کمتر می درخشد 
روز کوتاه شده است 
و سایه بان جنگل محرمانه، 
از صدای غم انگیز باد لُخت می گردد
میغ بر زمین سایۀ سردش را گسترده است و کاروانِ پر صدای غازها
بسوی جنوب نزدیک تر می شود
زمان خیلی دلگیر شده است
آه "سرما" در درِ حیاط فرارسیده است

 

 

(شعر از الکساندر پوشکین ـ برگردان از زبان روسی: ضیا باری بهاری) 
(Солнышко منبع: سایت)
از دفتر یادداشت ها و ترجمه های خودم، زیر عنوان "معرفت با فرهنگ ها"